Planskilda korsningar

I centrala Uppsala korsar järnvägen två gator, S:t Olofsgatan och S:t Persgatan. Gatorna är mycket trafikerade. För att förbättra framkomligheten och säkerheten ska korsningarna byggas om till planskilda korsningar med en tunnel som går under järnvägen. Projektet är ett samarbete mellan Trafikverket och Uppsala kommun.

Ökad säkerhet och framkomlighet

St Olofsgatan och St Persgatan har mycket gång-, cykel-, och biltrafik och tågtrafiken är intensiv. Det medför att järnvägsbommarna är nedfällda stora delar av tiden. För att förbättra säkerheten och framkomligheten för trafiken ska båda korsningarna byggas om till planskilda korsningar, vilket innebär att respektive gata läggs i tunnel under järnvägen. Bilister, cyklister och gående kommer att passera under järnvägsbroarna. Längs Järnvägspromenaden ska gång- och cykeltrafiken gå på broar över gatorna. Det kommer även att byggas en gång- och cykelbana på östra sidan av järnvägen mellan S:t Pers- och S:t Olofsgatan

Minskat buller och utsläpp av bilavgaser

Bullret kommer att minska samtidigt som utsläpp av bilavgaser minskar i centrala Uppsala när bilisterna inte längre behöver stanna och vänta på att tåg ska passera.

Läs detaljplanen för S:t Persgatan (PDF, 2 MB)

Läs detaljplanen för S:t Olofsgatan (PDF, 2 MB)

Tidsplan

Projektet finns med i den nationella infrastrukturplan som regeringen fattade beslut om i maj 2018. Trafikverket arbetar nu med att ta fram en järnvägsplan som utreder hur ombyggnaden av järnvägen påverkar miljön i staden. Järnvägsplanen beräknas bli färdig 2020. Byggstart för de planskilda korsningarna kan tidigast påbörjas 2024 enligt den nationella planen. Förberedande arbeten som till exempel ledningsomläggningar, bullerskyddsåtgärder och fastighetsanpassningar kan starta innan dess.

Läs om projektet på Trafikverkets webbplats

Kontaktuppgifter Trafikverket

Alexander Dufva, projektledare
Tel: 010-123 02 46

Mattias Nordell Markförhandlare
Tel: 010-123 71 14

Trafikverkets kundtjänst
Tel: 0771-921 921

Mer information

Projektledare
Patrik Österbring
Uppdaterad: