Thunmansgatan

Enligt detaljplan för Norra Kvarngärdet har parkeringsytor omvandlats till bostäder. I området har cirka 450 lägenheter med kontor, butiker eller lokaler i bottenvåningen samt en förskola och ett parkeringshus byggts.

Den tidigare gång- och cykeltunneln har ersatts med busshållplatser samt ett mindre torg. Thunmansgatan är ombyggd till en kvartersgata med möjlighet att parkera längs gatan. Korsande tvärgator är förlängda och sträcker sig ända ut till Råbyvägen vilket gör det lättare att nå områdets olika kvarter.

Nya mark- och trädplanteringar har anlagts utmed Råbyvägen, på det nya torget och längs de nya tvärgator som byggs mellan Thunmansgatan och Råbyvägen.

Pågående arbeten

På Thunmansgatan och delar av Väktargatan pågår just nu arbete med att färdigställa gatorna. Arbetet beräknas bli klart i juni 2020.
Se var gatuarbetet pågår på översiktskarta  (PDF, 389 KB)

Läs om hållplats Bureusgatan

Uppdaterad: