Frågor och svar

Undrar du något om Rosendal? Kontakta oss på rosendal@uppsala.se, så hörs vi

 

Varför grävdes trottoarerna i Rosendal upp en gång till?

Det som utförs är så kallade skede två-arbeten, där trottoarer och planteringar anläggs. Samtidigt byggs dagvattensystemen ut, ett så kallat grön-blått dagvattensystem. 

Vad är ett grön-blått dagvattensystem? 

Detta system renar, magasinerar och fördröjer regnvatten på väg mot dagvattendammar. Det skyddar åsen från föroreningar, vilket i sin tur skyddar Uppsalabornas dricksvatten som tas ur åsen. Dessutom skapar systemet förutsättningar för en mycket grönare stadsdel med växtlighet som trivs bättre i gatumiljön. 

Vad är det för speciellt med Rosendals dagvattensystem? 

Liknande system byggs på många håll i världen, eftersom alla stadsmiljöer har samma problem med hårda ytor som inte tar upp vatten. Hårdgjorda ytor skapar en utmaning när stora regnmängder måste ledas bort. Det uppstår lätt översvämningar och dagvattensystem måste överdimensioneras för att klara av störtregn som kommer sällan. I Rosendal ska systemet både magasinera och rena vattnet och därefter leda bort det mot dammar, där det renas ytterligare. Först efter det kan det släppas ut i Fyrisån. 

I Rosendal byggs ett av de mest storskaliga systemen av den här typen som någonsin konstruerats. Det innebär fördelar både för Rosendalsborna och för kommande projekt, som kan dra lärdom av arbetet som läggs ner nu. 

Byggs systemet i Rosendals övriga etapper?

Ja, men där byggs det innan gatorna anläggs och finns alltså redan på plats. När husen i kommande etapper är färdiga för inflytt är allt som krävs att planteringar och ytskikt anläggs.  

Uppdaterad: