Rosendals sandbin får nya hem

I den gamla skjutvallen i Rosendal bor sandbin – och parasitarten bibagge. För att hjälpa bin och bibaggar att hitta nya boplatser när området bebyggs har Uppsala kommun flyttat dem till en ny miljö. I somras blev det klart att projektet verkar ha lyckats.

Vad är sandbin?

Sandbin är en typ av små, vilda bin. Till skillnad från honungsbin lever solitärbin inte i samhällen utan ensamma. Varje solitärbihona bygger ett eget bo där hon lägger sina ägg. Eftersom solitärbin inte har något samhälle att försvara sticks de sällan. De har också väldigt svaga gaddar och inget gift. 

Sandbin trivs bra i Rosendal för att det lämpliga sandmiljöer i området. Marken består till stor del av sand och på sina håll har den blivit frilagd på grund av olika mänskliga aktiviteter. I sådana lägen, särskilt om de är solbelysta, trivs sandbin bra. Det finns också gott om mat för dem runt om i form av sälg och andra blommande växter.

Gamla skjutvallar ger plats för bostäder

Delar av den mark där sandbin trivts – bland annat rester av den gamla skjutvallen från Rosendals tid som militärt område – är planlagd för bostäder och kontor. Samtidigt är de nödvändigt för oss människor att pollinerare finns, eftersom den mat vi äter är beroende av att pollinerarna gör sitt jobb. Därför är det viktigt att erbjuda nya livsmiljöer för sandbina när gamla miljöer försvinner. 

Sandbina är flyttade till mark som kommer att bli en park när Rosendal är färdigt. Där är nya sandmiljöer uppbyggda med sand från det område där de kom ifrån. Den nya miljön består av en stor kulle med sandblottor i solbelysta lägen. Där planterar Uppsala kommun nektarväxter som sandbina tycker om och tanken är också att sandbin från den gamla lokalen ska sprida sig naturligt till den nya sandmiljön.

Frusen mark underlättade biflytt

I december 2018 då bina låg nere i sina bohålor under marken flyttades de med grävmaskin till den nya miljön. Med maskinen togs stora sjok av sandig jord upp för att få med gångar och bohålor så intakta som möjligt. En fördel var att jorden var frusen och därför satt ihop bra. En utmaning under projektet var att lägga ner jorden utan att den föll isär.

Under våren 2019 har den nya sandmiljön inventerats och det blev möjligt att konstatera att det finns aktiva sandbin där. Det går dock inte entydigt att säga om det är bin som överlevt flytten eller bin som har hittat dit från den närliggande sandmiljön. Däremot går det att konstatera att de nya sandmiljöerna nu används av sandbin både för att samla föda och för att bygga nya bon. 

 

 

Uppdaterad: