Hållbarhet

Rosendal är hållbar stadsutveckling. Här planerar och bygger vi för ett vardagsliv med livskvalitet på lång sikt.

Omtanken om miljö och hälsa finns med i alla delar från materialval i byggnader till avfallshantering. Närheten till allt gör det naturligt att välja cykel eller kollektivtrafik för att ta sig fram. Runt kvarter och på tak finns gröna gårdar för odling och självhushållning. Vill man koppla av eller motionera finns det gott om parker och skogsområden strax intill.

Rosendal ingår i Citylab Action

Rosendal är ett av 12 stadsbyggnadsprojekt i Sverige som är med i arbetet med att ta ett svenskt certifieringssystem för hållbar stadsutveckling. Genom certifieringssystemet skapas ett ramverk och arbetsmetodik för hållbar stadsbyggnad både i planering, genomförande och i förvaltandet av det färdiga området. Ett aktivt deltagande i projektet stärker arbetet med att åstadkomma hållbara lösningar i Rosendal och som pilotprojekt är vi med och både bidrar och påverkar utformningen av certifieringssystemet. Mer information finns på Sweden Green Building's hemsida, www.sgbc.se.

Hållbart resande

I Rosendal är det nära till allt: arbetet, Uppsala centrum, utbildning och service. Här uppmuntras cykelanvändning framför bilanvändning. Goda förutsättningar för cykeltrafik är en av hörnstenarna i Uppsalas övergripande mål för hållbara transporter och minskad miljöbelastning och är en självklarhet även i Rosendal. Inom Rosendal gynnas den lugnare cykeltrafiken och en snabbcykelväg finns i nära anslutning.
Cykelstråk och cykelparkeringar är anpassade efter större cykelfordon som lådcyklar och cykelkärror. Det finns lättillgänglig cykelparkering och service i form av verktyg, luftstationer och laddställen för elcyklar och elmopeder.

Kollektivtrafiken spelar en viktig roll för att åstadkomma en stadsdel som erbjuder ett attraktivt boende utan bilberoende. I Rosendal är kollektivtrafiken lättillgänglig och anpassad efter behovet i stadsdelen redan från den första utbyggnadsetappen. En stomlinje med hög turtäthet trafikerar Torgny Segerstedts allé som är huvudgatan. Hållplatslägen och deras omgivning är utformade så att stationerna är en del av ett inbjudande stadsrum och knyter an till gång- och cykelstråken.

Detaljplanen för Rosendal är anpassad för att på sikt kunna rymma en spårväg i en centralt belägen huvudgata. Inledningsvis kommer kollektivtrafiken att bestå av busstrafik men det finns möjlighet att utöka nätet med spårbunden kollektivtrafik.

I Rosendal används material och tillgångar på ett genomtänkt och skonsamt sätt

Materialvalen görs med avseende på klimatpåverkan och närhet och stödjer Uppsalas mål att minska stadens negativa och maximera dess positiva miljöpåverkan. Ett livscykelperspektiv präglar både byggandet av hus och utformningen av offentliga rum. Utgångspunkten är robusta materialval av hög kvalitet och med lång livslängd. Det minskar framtida driftkostnader och renoveringsbehov.

Dagvattnet är en resurs i området

Dagvattnet inom Rosendal tas om hand lokalt. Det betyder att vattnet fördröjs och renas inom området i naturliga vattenstråk, dammar, växtbäddar, regnbäddar och tillfälliga översvämningsytor. Vatten tillförs träd och växtbäddar och lyfts fram i öppna dagvattenstråk.

Ekosystemtjänster för hälsa och välbefinnande

Alla Rosendals parker och gröna ytor är utformade med ekosystemtjänster: funktioner som gynnar människan och som bevarar och förbättrar livsvillkor och välmående. Luft att andas, mat, pollinering, men också känslomässiga värden som ger livskvalitet och hälsa.

Uppdaterad: