Frågor och svar om tävlingen

Här hittar du frågor och svar om markanvisningstävlingen för Rosendal, etapp 3.

Frågor och svar, huvudtävling

2017-02-22

Är kravet att alla kriterier uppnås under nedanstående rubrik (mobilitet, hållbara resor och transporter) för att få ytterligare 20% reducering på parkeringsnormen?

I tävlingsinbjudan är det angivet att de 20% reducering motiveras av de åtgärder som angivits. Dvs alla kriterier ska uppnås och med det ges en reducering med 20%.

2017-02-15

Behöver vi planera för några parkeringsplatser för bilar på kvartersmark, vanliga p-platser, handikapp eller besöksparkering? Då vi har uppfattat det som att alla parkeringsplatser skall friköpas och anläggas i parkeringsgarage?

Allt parkeringsbehov friköps, förutom HKP som anläggs i gaturummet som idag är allmän plats.

Det står olika tal för antal cykelparkering i dokumentet ”parkeringstal för Uppsala” ( sid 9) jämfört med i planbeskrivningen ( sid 58) för området. Vilka tal gäller för korttidsparkering och långtidsparkering?

Planbeskrivningen hänvisar till gällande bestämmelser vilket innebär att det är ”Parkeringstal för Uppsala” som gäller.

Skall cykelparkeringarna för korttidsparkering finnas i direkt anslutning till fastigheten. Kan korttidsparkeringen vara cykelställ som ej är integrerade i fastigheten utan står på marken?

Korttidsparkering får finnas på gården eller i direkt anslutning till entréer. Cykelställen behöver inte vara integrerade i byggnaden men ska som sagt vara i direkt anslutning till entréer.

Kan långtidsparkeringen för cyklar finnas i en komplementbyggnad på gården fristående från bostadsfastigheterna?

Ja, om byggrätten medger det. Tänk på att skärmtak inte anses väderskyddade enligt BBR och därför inte kan användas till långtidsförvaring.

2017-02-08

Är det möjligt att fördela lägenheterna så att de ligger ovanpå varandra i kvarter K?

Detaljplanen reglerar maximal nockhöjd för kvarteret och tävlingsförslaget ska vara förenligt med detaljplanen.

2017-02-07

Gäller samma riktlinjer för långtidsförvaring av cyklar även för radhus? Behöver cyklarna även här kunna förvaras inomhus i förrådsbyggnad?

Ja det är samma regler som gäller.

Finns det krav på plats för byte av utomhusrullstol till inomhusrullstol för varje enskilt radhus?

Rullstol/rollator ingår i cykelförvaringsyta, förutom rullstol/rollator/cykel ska det finnas plats för barnvagn enligt SIS. En cykelplats per person upp till 4:a ska det finnas.

2017-02-03

Finns något tillgängligt underlag för att bedöma bullernivåer från lokalgatan (Gerd Enequists gata) vid kvarter A och B? Detta påverkar utformningen av kvarteret.

Trafikbullerutredningar finns nu publicerad under ”Underlag till markanvisningstävling”

När ni skriver texten nedan om bostadsförsörjning så undrar vi, gäller det bara för hyresrätter? Inte bostadsrätter eller hur?

Här kommer ett förtydligande kring bostadsförsörjningsdelen. Inriktningen gäller såväl för bostadsrättsprojekt som hyresrättsprojekt. I fallet bostadrätter kan det bli tal om möjlighet för kommunen att köpa eller hyra. Vad inriktningen i detalj kommer innebära för respektive projekt utarbetas i dialog med byggherrarna i markanvisningsprocessen. Men inriktningen att 10 % ska vara tillgängliga för genomgångsbostäder gäller alltså hela bostadsbeståndet, oavsett upplåtelseform.

Hur ser man på prissättningen av dessa, ska det ske via ”vanliga” köp, alltså utifrån utbudspriset?

Utgångspunkten vid förvärv av särskilda bostäder i samband med nyproduktion är marknadspris - dvs utgångspris.

Vad är det för inlämningsdatum för markanvisningstävlingen, Rosendal etapp 3?

Sista dagen för inlämning av bidragen i huvudtävlingen Rosendal etapp 3 är 3:e mars.

Vad reglerar vilken höjd som tillåts?

Detaljplanen reglerar högsta möjliga nockhöjd och inbjudan till markanvisning beskriver en uppskattning av antal lägenheter som ryms inom vilka kvarter. Höjdregleringen i detaljplan sammanställs i bilden nedan från planbeskrivningen. Sen finns, som du noterat, en mening som säger att inom ”alla” bostadskvarter gäller minst tre föreskrivna höjder, men det är en beskrivande text som faktiskt är lite missvisande. För i hela detaljplaneområdet finns ett antal kvarter som rymmer användningen bostad och bara har en förskriven höjd.

Hur uppnås variation i höjder och vad gäller för kvarter A?

Höjdvariation regleras enligt bilden nedan i detaljplan för att säkerställa variation sett till planområdet som helhet. Det som redovisas i plankartan och förtydligas i bilden nedan är det som gäller som högsta tillåtna höjder. Variation upp till tillåten höjd är naturligtvis tillåten. För kvarter A i tävling etapp 3 gäller alltså, som återges i plankartan högst 21 meters nockhöjd.

Figur 34; Höjdreglering. 
röd färg (34–40 meter nockhöjd)
orange (25–30 meter)
ljust orange (19 – 22 meter)
gul (14–18 meter)
ljusgul (11 meter och lägre).
Syftet är att säkerställa en viss höjdvariation.

Om man lämnat anbud på två områden, kan man vinna i båda?

Ja det kan man.

Är det rätt uppfattat att balkonger inte får kraga ut över prickad förgårdsmark längs lokalgata?

Mark som är markerad med ”korsprickar” i plankartan är förgårdsmark där bestämmelsen är att byggnad får kraga ut till användningsgräns, minsta fri höjd från markplanet till undersida av byggnad ska vara 6 meter.

Finns det någon uppgift om ungefärlig lägenhetsfördelning för befintliga/planerade hyresrätter i området, exempelvis om smålägenheter dominerar?

Av de hyresrättsbyggen som kommit till bygglovsskede i etapp 2 kan konstateras att det finns en blandning av lägenhetsstorlekar men att små lägenheter är dominerande. I etapp 3 finns indikationer att ett större antal små lägenheter planeras i anslutning till den multihall som ska byggas. Söder om etapp 3 har Uppsalahem ett antal hus med små lägenheter. Av det vi vet i dagläget kan alltså konstateras att små lägenheter dominerar.

Finns det underlag på utformningen av Vattentorget, intilliggande lokalgata och parken?

Det som ligger som grund för utformningen av lokalgator, park och Vattentorget tar avstamp i det Kvalitetsprogram som i finns i Underlag till markanvisningstävling.
För lokalgata och park kommer projektering påbörjas nu och för torget kommer en arkitekturtävling att utlysas. Det finns ingen mer material att delge er tävlande just nu.

I er utvärdering sker en totalbedömning där kvaliteter viktas mot angivet markpris i anbudet, och 25% avser markpriset.
Är markpriset som inlämnat i första etappen möjligt att få ta del av?
Modellen för er viktning utifrån kvaliteterna/poängbedömning el. hur ser den ut?

Markprisanbuden från första skedet offentliggörs första efter att avtal är skrivna, dvs efter att tävlingens alla steg är genomförda. Vi har inte heller något material kring modell för utvärdering att dela ut mer än den beskrivning av utvärderingen som görs i tävlingsinbjudan.

Vi har upptäckt ett fel i excelfilen för GYF: Rad 21 - Karaktärsträd. Cell F21: =E21*D2023 (Får ej någon uträkning)

Tack för noteringen om GYF excellen. Gör en notering i er beräkning om att karaktärsträd inte är korrekt i er sammanställning så hanterar vi en justering i filen till framtiden.

Räknas Rosendal som ”stadsväv och övriga tätorter” eller som ”läge med god tillgång till kollektivtrafik”? Så att vi kan räkna på parkeringstalen.

Rosendal bedömer vi ligger inom ”läge med god tillgång till kollektivtrafik”.

I tävlingsprogrammet anges att det ska finnas utrymme för sortering av tio fraktioner. Men vad gäller för radhustomterna? Ska det finnas utrymme för tio fraktioner på varje tomt eller kan man ha en gemensam lösning? Ska detta i så fall rymmas på kvartersmark?

Samma antal fraktioner gäller för radhustomterna. Dessa ska placeras på kvartersmark, men med fördel skapas en gemensam lösning.

Hur ska HKP lösas? Är tanken att dessa löses på kvartersmark, eller löses de gemensamt i gata

HKP löses gemensamt i gaturummet.

Finns det möjlighet att uppföra utstickande byggnadsdelar över t ex förgårdsmark som är prickmarkerad? Vilken frihöjd krävs i så fall under dessa delar och hur långt får de kraga ut?

Nej, utskjutande byggnadsdelar får inte finnas över prickmarkerad mark.

Tävlingshandlingarna säger att parkering inte får läggas inom den egna fastigheten.
Gäller detta även radhus?

Det gäller även radhus.

Kan vi lägga parkeringen på den egna fastigheten, dvs. att varje enhet får en egen parkering?

100% av parkeringsbehovet ska friköpas.

Sen undrar vi över bilpolen och 5 års medlemskap – gäller detta för oss med radhusen?

Detta gäller även er med radhus.

 

Frågor och svar, prekvalificering

2016-11-02

Jag undrar om detaljplanen är laga kraft vunnen? Om inte när vinner den laga kraft? Om det är det, varför står det inte på detaljplanen, fel version upplagd?

Detaljplanen vann laga kraft 2016-03-10. Fel version var upplagd vilket är åtgärdat och nu ligger rätt version publicerad och återfinns på tävlingens hemsida, www.uppsala.se/rosendal.

Vi skulle vilja få tillgång till en digital karta på tävlingsområdet. Vad finns att tillgå?

Det material som tillhandahålls i steg 1 i tävlingen finns publicerat på tävlingens hemsida, www.uppsala.se/rosendal.

2016-10-27

Jag undrar om det är ok att vi tar ett passande referensprojekt för Rosendal som snart är färdigställt av vårt moderbolag i Danmark inom samma koncern?

Enligt kapitel 1.1 i tävlingsunderlaget ska ett relevant referensprojekt ingå i inlämningen. Referensprojektet ska påvisa er erfarenhet av liknande projekt samt styrka er genomförbarhetsförmåga. Avgörande är att dessa kriterier uppfylls.

2016-10-25

Vilket index kommer gälla för uppräkning av markpriset? 

Indexering för blivande bostadsrättsprojekt kommer vara en funktion av ert markprisanbud med tillägg för en faktor som kompenserar för värdeförändringen som skett mellan sista inlämningsdag av markprisanbud (25 nov) och tillträdesdatum.

 

2016-10-24

Vilket kvartersmått är det på kvarter A och B?

A: ca 3025 kvm
B: ca 3025 kvm

Finns det någon information om vilka bta ytor som gäller för dessa kvarter?

Ja, under kapitel 2.4 i Tävlingsunderlaget finns en uppskattad bebyggelsetäthet. Det är en uppskattning och det är upp till de tävlande att bedöma vad som är möjligt.

Ingår exploateringsavgifter i priset? (kr/kvm/bta)

Under kapitel 3.2 anges vilka kostnader som tillkommer för byggherren.

Hur definierar ni ett ”pågående projekt” är det i planskede, bygglovsskede eller i byggskede?

Pågående projekt definieras som ett projekt i byggskede.

Parkeringsnorm, om vi förutsätter att den parkeringsutredning som är ute på remiss antas, kan vi då klassa Rosendal som ett läge med god tillgång till service och kollektivtrafik? (definieras som ”stadsdelsnod i ÖP)

Underlag med gällande parkeringstal kommer att publiceras innan huvudtävlingen startar.

I det första steget tolkar vi instruktionerna såhär- vi ska förklara hur vi har gjort i referensprojekt och sedan berätta hur dessa lösningar eller andra lösningar kan anpassas till Rosendal? Skall vi förklara och berätta vad vi i övrigt också vill bygga och skapa i etapp 3 utöver vad vi gjort i vårt referensprojekt?

Ja ni ska redogöra för ett referensprojekt och vilka delar av detta som är relevant för denna tävling. Utöver detta beskriver ni vad ni avser utveckla vidare för just denna tävling. 

Är det bara ett referensprojekt som vi får hänvisa till?

Ni ska redovisa ett (1) referensprojekt och beskriva vilka delar av ert referensprojekt som är aktuella för just denna tävling.

Skall programförklaringen utgå ifrån att svara på delar av era krav och utmaningar i 2.2 och 2.3 eller är det bara i del två i tävlingen?

Stycke 2.2 och 2.3 är underlag för huvudtävlingen- steg 2. 

Det är lite svårt att tyda vilka delar i materialet som vi ska utgå ifrån när det gäller material till det första steget?

Första steget innebär ansökan som beskrivs i 1.1 och utvärderas enlig stycke 1.2. 

 

2016-10-17

Gällande radhuslägenheter – kan man ha flera enheter per tomt?

Nej, en (1) radhuslägenhet = en (1) tomt. Fastighetsindelningen kan dock tänkas avvika från tomtindelningen. Den lägsta accepterade anbudsnivån avser pris/radhustomt vilket är att likställa med pris/radhuslägenhet.

Exempel: Om vi skulle vilja ha tre tomter med tre radhuslägenheter à ca 140 kvm BTA per bostad på varje tomt - är det möjligt? Blir då varje enhet om tre bostäder lika med en tomt? Eller utgör varje bostadsenhet en egen tomt?

En radhuslägenhet = en tomt. Man kan dock tänka sig att flera radhuslägenheter inryms på samma fastighet.

I detta exempel blir då lägsta anbud 3 x 2 000 000 kr = 6 000 000 kr?
Eller blir lägsta anbud 3 x 3 x 2 000 000 kr = 18 000 000 kr?
Lägsta accepterade anbud blir 3 x 3 x 2 000 000 kr = 18 000 000 kr

Finns det något krav på byggnadsstorlek per radhustomt?

Nej. Det finns dock en uppskattad bebyggelsetäthet i tävlingsunderlaget under punkt 2.4. För område D och K är uppskattningen ca 10 radhuslägenheter och ca 1250 kvm BTA ovan mark per område. Det är en uppskattning och det är upp till de tävlande att bedöma vad som är möjligt.

Vilken area har område D och K i kvm?

Område D: ca 1890 kvm
Område K: ca 1380 kvm
En karta med varje områdes areal kommer att publiceras på tävlingssidan.

Underlaget säger 10 radhuslägenheter, innebär det 10 separata radhus med ett hushåll/hus? Eller går det att göra flera radhus/tomt med flera hushåll/tomt?

En radhuslägenhet = en tomt. Se svar på fråga 10 ovan.

 

2016-09-30

Angående parkeringsköpet: Förfogar byggherren över platserna och får hyresintäkterna från dessa?

Svar: Nej, hyresintäkterna går till den verksamhetsutövare som upplåter platserna, i detta fall Uppsala Parkerings AB. I underlag till markanvisningstävling finns ett PM som förklarar parkeringsköp.

Jag undrar angående område D och K för Radhus. Hur många tomter utgör området? Är det 10 tomter?

Svar: Tävlingsunderlaget anger för D och K vardera cirka 10 radhuslägenheter. Antalet är en uppskattning. Det är upp till de tävlande att bedöma vad som är möjligt.

Det står att man ska ha ett referensprojekt relevant för tävlingen som antingen är genomfört eller är pågående. Måste det vara ett projekt som vi har gjort/gör?

Svar: Referensprojekten ska vara projekt som byggherren genomför eller har genomfört.

Vi undrar om reduceringen på 20 procent (ang parkeringar) är frivillig eller om man ska utgå från att man ska uppfylla kraven?

Svar: Bidragen ska utgå från rådande parkeringsnorm och 20 procent rabatt. Mobilitetsåtgärderna som motiverar rabatten är krav som varje projekt ska uppfylla.

Jag skulle vilja ha mer information om kvarter A och B, till exempel mått, höjdkurvor, geoteknik undersökningar och andra undersökningar mm som rör dessa kvarter. Syftet är att ha så bra underlag som möjligt för att kunna göra en rättvis bedömning och beräkning av dessa kvarter!

Svar: Till tävlingsskedet (steg 2) kommer underlagsmaterialet detaljeras.

Jag undrar hur referensprojektet kan användas: Gäller det om arkitektkontoret har ritat ett lämpligt projekt tidigare oavsett om byggherren har byggt ett sådant eller ej? 

Svar: Nej, referensprojekten ska vara projekt som byggherren genomför eller har genomfört.

Gäller det enbart om byggherren har byggt ett lämpligt projekt tidigare oavsett vilket arkitektkontor som ritat?

Svar: Ja, referensprojekten ska vara projekt som byggherren genomför eller har genomfört.

Gäller det enbart om byggherren har byggt ett lämpligt projekt tidigare som vårt arkitektkontor har ritat som ska vara med i tävlingen?

Svar: Nej, referensprojekten ska vara projekt som byggherren genomför eller har genomfört.

Uppdaterad: