Dialog och process

Under utvecklingen av Rosendal är dialog ständigt närvarande. Uppsala kommun möter medborgare i olika typer av processer men även byggherrar och andra intressenter.

Dialog mellan kommunen och de byggherrar som är engagerade i Rosendal samt även andra intressenter som Vattenfall och Uppsala Vatten är oumbärlig för att utveckla en levande stadsdel. Genom att vara konsekvent genom hela processen från markanvisning via projektering, byggskede och slutligen förvaltning så minskar riskerna för att viktiga frågor tappas bort under resans gång. Uppsala kommun är även tydlig med vilka krav kommunen ställer på sig själv under utvecklingen av Rosendal. Denna gemensamma process är viktig för projektets måluppfyllnad.

Rosendal ska vara ett projekt där samtliga parter är och känner sig delaktiga i och stolta över gemensamma beslut och processer.

Uppdaterad: