Projektets bakgrund

Redan i Uppsalas översiktsplan från 1985 pekas Rosendal ut som ett lämpligt område att bebygga. Under början av 2000-talet planlades området för kontor, undervisning, forskning, laboratorier, konferens och hotell, samt en liten del bostäder och handel. Planen antogs redan år 2007 men förändrade behov hos Uppsala universitet och en ökad efterfrågan på bostadsmarknaden gjorde att planen inte längre kunde uppfylla de behov som fanns och marken förblev obebyggd. År 2010 togs därför en ny detaljplan fram för den sydligaste delen av Rosendal, som nu följs av en större detaljplan för resten av Rosendalsfältet.

Uppdaterad: