Välkommen till Siegbahnsparken!

Den här texten finns på en skylt i Siegbahnsparken i Rosendal och går här att läsa digitalt.

Siegbahnsparken.png

Du står nu vid ingången till Siegbahnsparken, en av två parker som knyter samman Stadsskogen med Kronparken. Parken har fått sitt namn efter Kai och Manne Siegbahn, nobelpristagare i fysik. Den ingår i det område som tidigare kallades Carlshage, som donerades av Kronan till Uppsala stad 1570. Området har sedan dess ägts omväxlande av staden och Kronan.

Platsen har en militär historia

Genom historien har marken använts för skjutövningar. Den militära verksamheten upphörde helt under 1980-talet och området har under senare tid använts som golfbana.

I anslutning till Siegbahnsparken finns några äldre byggnader kvar och rester från ett torp med tillhörande trädgård. Byggnaderna som kallades Soldathemmet med tillhörande uthuslänga, ligger vid gränsen mot parkens nordöstra del. Huvudbyggnaden fungerade som en samlingslokal från och med 1908 för frikyrkan Ansgarieföreningen. De hade en verksamhet för värnpliktiga. Torpet i sin tur kallades Carlsborg och fanns här
redan under 1700-talet. Under en period fungerade det som bostad för stadens skogsvaktare.

De viktiga naturtyperna

Naturen i parken är värdefull. Här finns flera olika naturtyper - sandmiljöer, tallskog och öppen gräsmark. Sandmiljöer är särskilt ovanliga och skyddsvärda. Parken är utformad för att bevara och lyfta fram de olika naturtyperna och miljöerna i parken. Utmed det stora gångstråket har fyra parkdelar utformats - Åsen, Körsbärsdalen, Torparträdgården och Hagen.

Åsen har frilagda sandytor och ett utkikstorn som förstärker höjden. Körsbärsdalen är formad till en mjuk och öppen backe med blommande körsbärsträd. Torparträdgården finns på platsen där torpet Carlsborg en gång låg. Här finns ett litet hus som fungerar som väderskydd och utanför finns blomsterplanteringar med torparväxter. En lång bänk fylld med ved påminner om torpställets tid som skogsvaktarboställe.

I Hagen har vi förstärkt den öppna ängsmarken genom att gallra fram träd och så äng. Vi har skapat lekplatsen så att den passar in och lyfter fram den pelarsal av raka aspar som gör denna miljö speciell.

Djur och växter har fått speciella platser här

I Siegbahnsparken finns en stor mångfald av djur och växter, rödlistade arter av insekter och svampar och skyddsvärd vegetation som är viktig för djurlivet. Här lever bland annat bibagge, cinnoberbagge och reliktbock.
De kräver specifika förhållanden och miljöer för att trivas. När vi har anlagt parken har vi gjort flera åtgärder för att se till att de kommer att fortsätta trivas här och gynna den biologiska mångfalden i parken.

Träd återanvänds

De träd som inte kunde behållas när vi anlade parken är upplagda i så kallade veddepåer på särskilda platser. På några ställen har vi sparat höga stubbar av gamla träd som inte kunde stå kvar. Depåerna och stubbarna gynnar arter som lever av dött och multnande trä som exempelvis cinnoberbaggen. Gamla tallar i solbelysta lägen har också varit viktiga att spara då de är boplatser för reliktbocken.

Skapat nya boplatser

I soliga och öppna områden har vi både skapat och bevarat sandområden, så de kan bli boplatser för bibaggen och vårdsidenbiet. På många platser har vi satt upp fågelholkar och planterat hagtorn, nypon och rönn för att ge föda och skydd till fåglarna. I några utvalda tallar finns särskilt anpassade fladdermusholkar. Här finns också en mulmholk som är en stor trälåda fylld med multnande trä. Syftet med den är att efterlikna förhållanden i gamla håliga träd där en mängd specialiserade småkryp lever, framför allt skalbaggar.

En korridor till naturreservatet Kronparken

Vi har planerat Siegbahnsparken och Carlshage (parken på andra sidan vägen) på ett sätt som bevarar ett brett vegetationsstråk i ost-västlig riktning. Stråket ska fungera som en viktig spridningskorridor för djurlivet
mellan Stadsskogen och Kronparken.

Konsten ”Med urskogen in i framtiden”

Den offentliga konsten i Siegbahnsparken är skapad av konstnären Mattias Bäcklin. Verken bär tillsammans namnet ”Med urskogen in i framtiden” och består av en skulpturgrupp som finns i parkens västligaste del. I verken har Mattias reflekterat kring platsens historia, nutid och framtid och mötet mellan natur och civilisation. Genom konsten vill han bjuda in till att pedagogiskt väcka barn och ungas intresse för människans samspel med naturen.

Lekplatser för barn i alla åldrar

I Siegbahnsparken finns många möjligheter till lek för barn i alla åldrar. I Hagen ligger en stor äventyrslekplats med mycket klätterlek för de lite större. Torparträdgården erbjuder lek med vatten, sand och en rutschkana för de mindre. På andra håll i parken finns kojor och ett utkikstorn med klättervägg och en pulkabacke. Här finns gott om platser att vistas på, både utmed det stora stråket och insprängt här och var i terrängen. Det är bara att ge sig ut och upptäcka!

Uppdaterad: