Gatuarbeten i Södra Rosendal

Nu byggs allmän plats i Södra Rosendal med gatubeläggning, trottoarer och planteringar. Arbetet utförs av entreprenören SH bygg på kommunens uppdrag. Detta sista skede i kommunens arbete med södra delen av Rosendal området inleddes i augusti 2018. Arbetet är uppdelat i elva deletapper. 

Hållbar dagvattenhantering under trottoarer och gator

Några Rosendalsbor har undrat varför djupa diken har grävts längs Vårdsätravägen. Det som anläggs är en helt ny typ dagvattensystem. De skapar dels en grönare stadsdel, dels renar och fördröjer de regnvatten på ett sätt som vanliga dagvattensystem inte kan. Regnvatten kommer att kunna hanteras på platsen, även om det regnar väldigt mycket. Det innebär att risken för översvämningar minskar och flödet i ledningar och till reningsverk blir jämnare. 

Här kan du läsa en artikel om dagvatten i Rosendal. 

Signalreglering av korsningen Vårdsätravägen/ Torgny Segerstedts allé

När gatuarbetena är färdiga i Södra Rosendal kommer en trafiksignal att sättas upp vid infarten till Rosendal från Vårdsätravägen. Målet är att göra det enklare att passera in och ut ur Rosendal. Det finns idag ingen bestämd tidpunkt för när trafiksignalen sätts upp - information kommer när det blir dags. 

20 augusti 2018