Gatuarbeten i Södra Rosendal

Nu byggs allmän plats i Södra Rosendal med gatubeläggning, trottoarer och planteringar. Arbetet utförs av entreprenören SH bygg på kommunens uppdrag. Detta sista skede i kommunens arbete med södra delen av Rosendal området inleddes i augusti 2018. Arbetet är uppdelat i elva deletapper.

Hållbar dagvattenhantering under trottoarer och gator

Några Rosendalsbor har undrat varför djupa diken har grävts längs Vårdsätravägen och Torgny Segerstedts allé.

Det som anläggs är en helt ny typ dagvattensystem. De skapar dels en mycket grönare stadsdel, dels renar och fördröjer de regnvatten på ett sätt som vanliga dagvattensystem inte klarar av. 

Här kan du läsa en artikel om de nya systemen för dagvattenhantering i Rosendal.

 

Svar på vanliga frågor

Varför har det uppstått förseningar när dagvattenbäddar och trottoarer byggs? 

Förseningar har uppstått av två orsaker. Dels för att entreprenören inte har kunnat använda ytor vid bostadsbygget i korsningen Vårdsätravägen/Torgny Segerstedts allé som planerat. Dels för att dagvattensystemet som byggs är av en ny typ, vilket har inneburit en inlärningsprocess för alla inblandade. 

Varför grävs trottoarerna i Rosendal upp en gång till?

Det som utförs är så kallade skede två-arbeten, där trottoarer och planteringar anläggs. Samtidigt byggs dagvattensystemen ut, ett så kallat grön-blått dagvattensystem. 

Vad är ett grön-blått dagvattensystem? 

Detta system renar, magasinerar och fördröjer regnvatten på väg mot dagvattendammar. Det skyddar åsen från föroreningar, vilket i sin tur skyddar Uppsalabornas dricksvatten som tas ur åsen. Dessutom skapar systemet förutsättningar för en mycket grönare stadsdel med växtlighet som trivs bättre i gatumiljön. 

Vad är det för speciellt med Rosendals dagvattensystem

Liknande system byggs på många håll i världen, eftersom alla stadsmiljöer har samma problem med hårda ytor som inte tar upp vatten. Hårdgjorda ytor skapar en utmaning när stora regnmängder måste ledas bort. Det uppstår lätt översvämningar och dagvattensystem måste överdimensioneras för att klara av störtregn som kommer sällan. I Rosendal ska systemet både magasinera och rena vattnet och därefter leda bort det mot dammar, där det renas ytterligare. Först efter det kan det släppas ut i Fyrisån. 

I Rosendal byggs ett av de mest storskaliga systemen av den här typen som någonsin konstruerats. Det innebär fördelar både för Rosendalsborna och för kommande projekt, som kan dra lärdom av arbetet som läggs ner nu. 

Byggs systemet i Rosendals övriga etapper?

Ja, men där byggs det innan gatorna anläggs och finns alltså redan på plats. När husen i kommande etapper är färdiga för inflytt är allt som krävs att planteringar och ytskikt anläggs. 

Hur blir det med övergångsställen i Södra Rosendal? 

I arbetet med att bygga färdigt gatorna ingår övergångsställen.

  • Det första som byggs går över Torgny Segerstedts allé vid cykelvägen som löper längs SEB Usif Arena. 
  • I arbetet ingår även övergångsställen i korsningen Rosendalsvägen/Torgny Segerstets allé.
  • Det blir även övergångsställen i korsningen Torgny Segerstedts allé och Vårdsätravägen. Det sker dock först när korsningen får trafikljus, ett arbete som förhoppningsvis ska kunna ske tidigare än ursprunglig planering. Mer information kommer. 
  • Det kommer även att byggas en passage över Rosendalsvägen vid Solvallsparken. Tidpunkt för det arbetet kommer senare. 
  • Ett över

  

Hittar du inte svar på din fråga här? Det går bra att mejla projektet på rosendal@uppsala.se. 

 

Uppdaterad: