Mål

Rosendal är tryggt och trivsamt

Det är mellanrummen som länkar samman staden. Det är där upplevelsen av orienterbarhet, tillhörighet och trygghet kan förstärkas. Miljöer som är tydliga och inbjudande för ett barn eller en äldre person är bra miljöer för de flesta människor. Därför är det viktigt att platserna mellan husen utformas med tillgänglighet och nyfikenhet i fokus. Med nyfikenhet syftar vi här på möjligheten att skapa varierade offentliga rum som är anpassade efter människor som rör sig i gång- eller cykelfart. Nyfikenhet kan väckas genom konst, teknik, växtlighet med mera. Faktorer som är viktiga att jobba med för att skapa meningsfullhet och delaktighet.

Målet kan formuleras som att vi genom att se till de yngsta och de äldsta människornas önskemål tillgodoser de flesta människors behov av säkerhet och sammanhang. Perspektivet är ställt utifrån de som tar sig fram till fots eller med hjälp av cykel, barnvagn, rullator, rullstol osv. I Rosendal kommer vi att förflytta oss mellan husen längs trafikintensiva huvudgator, lugna bostadsgator och gröna parkrum. Miljöerna kommer att skilja sig åt mellan trafikerade vägar och gröna parkrum. Alla ska kunna och vilja ta sig fram längs dessa stråk och inbjudas till att stanna upp.

Rosendal är naturnära

Ett naturnära Rosendal bidrar till mångfald och variation. De befintliga naturmiljöerna, tallarna i norr tillsammans med vattenmiljöerna och ängsmarken i söder utgör grunden i gestaltningen av parkmiljöerna och ger identitet och karaktär till stadsdelens olika offentliga rum.

Attraktiva rörelsestråk genom Rosendal kopplar samman Norby, Eriksberg med Ulleråkerområdet via Stadsskogen, Rosendal och Kronparken. Parkmiljön i norra Rosendal utgör också ett komplement till Södra Rosendal och båda utgör gröna stråk mellan Sunnersta och centrum.
Det är nära till natur och park var man än bor i Rosendal. Det finns många olika gröna stadsrum för avkoppling, lek och samvaro. Det är nära till naturupplevelse och parker som myllrar av liv.

Rosendal är variationsrikt

Rosendal är en mångfunktionell stadsmiljö med variation och mångfald i alla dess bemärkelser. Här respekteras alla människors lika värde och dess inneboende kraft och kreativitet tas tillvara.

Den varierade bebyggelsen med bostäder, verksamheter, handel och utbildning ger förutsättningar för en attraktiv stadsmiljö där alla känner sig välkomna. Den lättillgängliga naturen och tillvaratagandet av de kulturhistoriska spåren på Rosendalsfältet ger ytterligare dimension åt stadsdelen. Den genomgående kvartersstrukturen skapar utrymme för variation i utformning och innehåll med en omväxlande arkitektur som håller hög kvalitet. Konstnärlig gestaltning integreras med arkitekturen och är en del av det offentliga rummet.

Kontraster är viktiga för att människan ska kunna vara uppmärksamma på saker i sin omgivning. En känsla av helhet bildar en lugn bas till en variationsrik bebyggelse i Rosendal, och genom inslag av något som sticker ut förstärks områdets identitet. Kontrasten mellan den omgivande sammanhållande naturen med sina gamla stora tallar, och den nya bebyggelsen och "stadsmässigheten", är välgörande och bidrar till att göra miljön tydligare.

Rosendal är resurseffektivt

Rosendal har en viktig roll att spela i kommunens miljöarbete och bidrar till att målsättningarna i kommunens Miljö- och klimatprogram nås. Detta för att skapa en långsiktigt hållbar och klimatsmart stadsmiljö i Uppsala. Innovativa och effektiva tekniska lösningar och hög miljömedvetenhet inom områden som energi, installationer, avfallshantering, vatten och avlopp, dagvattenhantering, byggnadsmaterial och transporter är i fokus.

I Rosendal används material och tillgångar på ett genomtänkt och skonsamt sätt. Val görs med avseende på klimatpåverkan och närhet samt stödjer Uppsalas mål om att minska dess negativa och maximera dess positiva miljöpåverkan. Ett livscykelperspektiv präglar både byggandet av hus och utformning av offentliga rum. Utgångspunkten är robusta materialval av hög kvalitet och med lång livslängd, vilket minskar framtida driftkostnader och renoveringsbehov.

Uppdaterad: