Södra Gunsta etapp 1

I den första etappen planerar vi för småskalig bebyggelse med närhet till naturen. Etappen omfattar cirka 280 bostäder i form av låga flerfamiljshus, radhus, kedjehus och villor. Den omfattar även en förskola och ett parkområde. Planen är antagen av plan- och byggnadsnämnden.

Visionen är att skapa förutsättningar för småskalig bebyggelse med närhet till naturen. Bebyggelsen ska placeras så att den underlättar för kollektivtrafik och sparar orörd natur.

Planens omfattning

Planen för etapp 1 omfattar cirka 280 nya bostäder, en förskola och en ny gatustruktur. Planen gör det möjligt att bygga låga flerfamiljshus, radhus och kedjehus i den norra delen av området. I den södra delen kommer villor att kunna byggas. En förskola och ett parkområde med fornlämningar planläggs centralt i området. Väster om bebyggelsen reserveras ett naturområde för dammar som fördröjer dagvatten från stora delar av Gunsta utbyggnadsområde.

Bebyggelsen ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Byggherre är Skanska Nya hem AB i samarbete med BoKlok Housing AB. BoKlok planerar att bygga totalt 64 bostadsrätter i Gunsta. Tvåor, treor och fyror. Planerad inflyttning är Våren 2019.

Läs mer om bostäderna på BoKloks webbplats

Etapp 1 omfattar det rödmarkerade området i bilden.

Etapp 1 områdesbild, Södra Gunsta

Klicka här för att se bilden i ett större format

Tidplan

Gator, vatten och avlopp kommer att börja byggas ut under 2017. Bostäderna kommer att börja byggas under 2018.

Aktuellt

Under 2017 arbetar Uppsala vatten med utbyggnad av gator, vatten och avlopp, el och tele.

Läs mer på Uppsala Vattens webbplats

Planbeskrivning och plankarta

Ta del av planbeskrivningen och plankartan för etapp 1.

10 februari 2017