Södra Gunsta etapp 2

Den andra etappen av Södra Gunsta möjliggör omkring 400 bostäder, förskolor och en skola, centrumfunktioner och parkytor. Området planeras med en variation av boendetyper och med en struktur där både en levande stadsgata och lugna grönområden ryms inom korta avstånd.

Verksamheter placeras intill områdets huvudgata, framför allt i anslutning till torget och till områdets entré. Det är också i anslutning till huvudgatan som bebyggelsen blir mest storskalig och får mest urban karaktär. Ju längre från huvudgatan och ju närmare naturen, desto glesare blir bebyggelsen och desto mer lantlig och grön blir karaktären. Även bebyggelsetyperna ska skilja sig inom området för att få en variation med både flerbostadshus, parhus, kedjehus och villor.

Bebyggelsen ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Arcova Fastigheter AB och Småa AB kommer bygga bostäder inom området. Etapp 2 omfattar det inringade området på bilden.

Tidplan

  • Detaljplanen är på samråd våren 2017.
  • Plan- och byggnadsnämnden kan anta detaljplanen våren 2018.
  • Byggstart av etapp 2 blir tidigast våren 2019.

Planbeskrivning och plankarta

Ta del av planbeskrivningen och plankartan för etapp 2.

10 februari 2017