Hållbarhet i fokus

Södra Gunsta ska bli ett samhälle med hållbarhet i fokus. Området avses värmas upp av ett lokalt närvärmenät. Södra Gunsta kommer att vara anslutet till centrala Uppsala genom ett väl utbyggt kollektivtrafiknät och cykelvägnät. Den nya bebyggelsen skapar förutsättningar för etablering av olika servicefunktioner, bland annat livsmedel. Detta i kombination med förskole- och skolverksamhet minskar behovet av transporter ut från området.

Tillgänglighet till idrottsanläggningar, rekreationsområden och lokal service ger goda sociala värden i närområdet. Genom placering av parker och torg på platser där invånarna rör sig skapas naturliga mötesplatser och förutsättningar för socialt interagerande. Att invånarnas behov i hög grad är tillgodosett inom området skapar ett socialt hållbart samhälle samtidigt som det leder till en minskad klimatpåverkan i och med det minskade behovet av att lämna samhället.

7 september 2016