Etappvis planläggning och utbyggnad

Planläggningen av Södra Gunsta sker etappvis och utbyggnaden av området beräknas pågå cirka 15 år.

Bygget består av 5 olika etapper. Samtliga etapper ska vara klara runt år 2030.

Klicka här för att se en större kartbild över etappindelningen (PDF, 3 MB)

Första etappen 

Etapp 1 innehåller cirka 280 bostäder. Det blir en blandning av flerbostadshus, radhus och villor. Boklok Housing AB är byggherre. Vi planerar också för en förskola och ett parkområde med dagvattendammar. Detaljplanen vann laga kraft i juni 2016.

Kommunen började bygga ut gator, vatten och avlopp under 2017. Under 2018 bygger Boklok de första bostäderna.

Ta del av handlingar och läs mer om etapp 1

Detaljplan för Gunsta 1:2

Öster om etapp 1 finns ett mindre område som ägs av Eksjöhus och som planläggs för 14 villor. Detaljplanen vann laga kraft 2018.

Ta del av handlingar och läs mer

Andra etappen

Etapp 2 innehåller cirka 380 bostäder i en blandning av flerbostadshus, stadsvillor, kedjehus, radhus och villor. Området kommer att bebyggas av Arcova, Småa och ytterligare byggherrar kan tillkomma.

I området finns det en tomt avsatt för en skola, en fullstor idrottshall samt flera förskolor. Närmast infarten från länsväg 282 planeras ett område för livsmedel och handel. Det planeras även ett parkstråk i området.

Detaljplanen för etapp 2 var ute på samråd 27 januari till 10 mars 2017.

När byggstart sker i etapp 2 är ännu inte klart.

Ta del av handlingar och läs mer om etapp 2

Etapper 3-5

När samråd har varit för etapp 2, kommer etapp 3-5 att börja planläggas. Förutom bostäder kommer dessa områden att innehålla ytterligare förskolor, skola, idrottsplats, handel, service och en park.

6 augusti 2018