Områdets förutsättningar

Utvecklingsområdet Södra staden omfattar hela eller delar av stadsdelarna Polacksbacken, Rosendal, 

Ulleråker, Ultuna, Gottsunda, Valsätra och Sunnersta. Området sträcker sig från Polacksbacken i norr till Sunnersta i söder och från Fyrisån i öster till Gottsunda i väster.

Stora naturområden

Utvecklingsområdet Södra staden kännetecknas idag av stora naturområden och öppna fält som skiljer områdets stadsdelar åt. Här finns värdefulla områden i form av Natura 2000-områden och kulturhistoriska miljöer av riksintresse. 

Inom Södra staden och anslutande stadsdelar finns även en stor variation vad gäller socio-ekonomiska förhållanden, boendeformer och verksamhetsområden. Områden med viktiga arbetsplatser, som Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, finns i Polacksbacken och Ultuna. I Gottsunda finns tillgång till kommersiell service. Områdets stadsdelar, som var och en med tydlig egen identitet, är i många avseenden dåligt integrerade med varandra.

Den övervägande delen av marken i Södra staden ägs av:

  • Uppsala kommun
  • Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).
  • Akademiska Hus
  • Uppsala akademiförvaltning
  • Uppsalahem
  • Statens fastighetsverk
3 juni 2015