Projektets bakgrund

Södra staden har i Översiktsplanen för Uppsala kommun 2010 pekats ut som ett av de större och viktigare utvecklingsområdena. Närhet till stadens centrala delar, natursköna miljöer längs Fyrisån och värdefulla kulturhistoriska bebyggelsemiljöer är några av förutsättningarna som gör Södra staden till ett utvecklingsområde med stor potential men också stora utmaningar.

På flera håll är utvecklingen av Södra staden redan på gång. Nu behöver kommunen ta ett helhetsgrepp om det som redan pågår men också om den framtida utvecklingen. Den fördjupade översiktsplanen är början på detta arbete.

3 juni 2015