Uppdraget

2012 gav kommunstyrelsen kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en fördjupad översiktsplan för Södra staden.

Syftet är att bereda väg för en utveckling av den centrala staden ut till Kronåsen, Ulleråker och Ultuna samt områden väster om Dag Hammarskjölds väg. Målet med den fördjupade översiktsplanen är att, tillsammans med intressenter i området, arbeta fram en långsiktigt hållbar vision för Södra staden som mynnar ut i en översiktlig fysisk struktur samt strategier för genomförande.

Till grund för arbetet ligger de av kommunen uppställda målen för området och staden. Den fördjupade översiktsplanen vänder sig till kommunala politiker och tjänstemän, myndigheter, markägare, byggherrar, näringsidkare men också medborgare.

3 juni 2015