Fysisk struktur

Arbetet med Södra staden har resulterat i förslag till en grov fysisk struktur för området. Den fysiska strukturen innehåller:

 • Större offentliga rum
 • Övergripande rörelsestråk
 • Utvecklingsområden.

Större offentliga rum 

Med offentliga rum menas platser i staden för de vardagliga mötena. Det kan vara mindre platser som bostadsgårdar, kvartersparker eller torg. Men det kan också vara större naturområden eller ytor för idrott eller evenemang av olika slag. Den fysiska strukturen för Södra staden pekar ut de större offentliga rummen som delar i tre större och viktigare landskapssamband med stor utvecklingspotential:

 • Åsen och å-rummet
 • Den centrala landskapskilen längs "Gula stigen"
 • De gröna tvärkopplingarna i öst-västlig riktning

Rörelsestråk

Med rörelsestråk menas alla vägar, gator eller andra stråk för bil, kollektivtrafik, cykel eller fotgängare som är till för att utnyttjas av oss alla i staden. Rörelsestråk utpekade i strukturen visar de större stråken av övergripande karaktär som ska knyta ihop offentliga rum och centrumnoder med övriga staden och skapa en så robust rörelsestruktur som möjligt. De olika typerna av rörelsestråk är:

 • Huvudkollektivtrafikstråk
 • Stadsgator och huvudgator
 • Huvudcykelstråk och snabba cykelvägar
 • Genomkopplande gator och gång- och cykelstråk
 • Lokala gång- och cykelstråk.

Utvecklingsområden 

Utvecklingsområden är ytor som inte är definierade som större offentliga rum eller rörelsestråk. Ett utvecklingsområde kan omfatta flera stadsdelar och innehålla befintlig bebyggelse. Ytor finns för kompletterande bebyggelse för bostäder, service och verksamheter. Verksamheter kan även inkludera ytor som t.ex. används för odling. På lång sikt är intentionen att utvecklingsområdena till övervägande del ska kunna utgöras av byggda miljöer. Planförslaget visar på fyra utvecklingsområden inom Södra staden: 

 • Rosendal
 • Polacksbacken-Ulleråker-Hammarby
 • Ultuna-Bäcklösa-Sunnersta
 • Gottsunda-Valsätra-Norby

En utveckling kopplad till investeringar

En utveckling av Södra staden möjliggör för ett stort antal människor att bo och arbeta i Södra staden. Det ger behov av och underlag för en utbyggnad av servicefunktioner och teknisk infrastruktur och transportinfrastruktur. Utveckling av tågstation i Uppsala södra samt en koppling till Södra staden är grundförutsättningar för en fullskalig utbyggnad av Södra staden.

Konsekvenser av planförslaget

En fördjupad översiktsplan ska redogöra för vilka konsekvenser, både negativa och positiva, som föreslagna strategier eller förändringar i mark- och vattenanvändningen innebär. Konsekvenserna av planförslaget för Södra staden har analyserats brett utifrån ett antal hållbarhetsaspekter.
För beskrivning av konsekvenserna hänvisas till den fördjupade översiktsplanens fullständiga handling samt hållbarhetsbedömningen, handlingar som båda två finns att ladda ner från den här hemsidan.

3 juni 2015