Vision och mål


Södra staden har en vision. Den visar i vilken riktning vi vill arbeta.

"Södra staden är en katalysator i Uppsalas utveckling. Här ser man att Uppsala är fyllt av idéer och mångfald. Människor och företag från hela världen har Uppsala som sitt förstahandsval bland städer, och många lockas till Södra staden."

"Det är lätt att besöka Södra staden och det är lätt att mötas här. Allt en riktig stad har att erbjuda finns inom fem minuters avstånd. Att växa upp och utvecklas här innebär att man får bästa tänkbara förutsättningarna i en global värld."

Projektets vision kan också presenteras enligt nedan:

Med världen som samarbetspartner 

Uppsala stad har redan idag en tydlig internationell prägel. För att kunna locka och behålla människor och företag behöver Södra staden utvecklas med hög kvalité och med världen som samarbetspartner. Detta ska prägla utbyggnaden och utvecklingen av Södra staden.

En mångfald av människor

En mångfald av människor utgör en resurs som ska tas om hand. I det framtida Södra staden ska så många människor som möjligt trivas oavsett kön, ålder, etnicitet, hälsotillstånd, familjeförhållande eller klasstillhörighet.

Ett blomstrande näringsliv

Med fokus på innovation i små, internationella konkurrenskraftiga företag och med kopplingar till utbildnings- och forskningsverksamheten i Uppsala och Södra staden ska näringslivet och "kunskapsstråket" utvecklas på bästa tänkbara sätt.

Stadsbyggnadsprinciper

När visionen för Södra staden ska omsättas i en fysisk struktur så ska följande stadsbyggnadsprinciper vara vägledande:

Att bygga för att bo, verka och besöka

Det framtida Södra staden är den blandade staden med attraktiva och intressanta offentliga platser och miljöer integrerat med bostäder, service och ett blomstrande näringsliv.

Att bygga mötesplatser

I Södra staden ska gator, parker, torg och grönytor tas om hand och utvecklas med syfte att skapa bästa förutsättningar för människor att mötas.

Att koppla ihop och skapa närhet

Den framtida strukturen för Södra staden bygger på att koppla ihop parker, torg, grönområden, service, bostäder och arbetsplatser för att skapa närhet

Att bygga för smarta transporter

Boende, verksamma och besökare från världens alla hörn ska lätt kunna ta sig runt i Södra staden i ett transportssystem byggt på spårväg, cykel och ett system av bilpooler. Flygplats, tågstation och buss finns alltid inom räckhåll.

Utmaningarna i att skapa en hållbar utveckling

Projektets hållbarhetsstrategi pekar ut de tre största utmaningarna i arbetet för en hållbar utveckling i Södra staden:

Värdesätt det unika

Hur kan Södra staden utvecklas i samklang med områdets unika kvaliteter som t.ex. värdefull natur och historiska bebyggelsemiljöer?

Möjliggör för de goda liven

Hur kan Södra staden utvecklas med fokus på att skapa det goda livet baserat på trivsel, trygghet och personlig utveckling för alla stadens invånare?

Tänk nytt

Hur kan en utveckling av Södra stadens till stora obebyggda områden utgöra förutsättningar för att tänka nytt vad gäller t.ex. transporter och teknisk infrastruktur för att uppnå den framtida resurseffektiva staden?

3 juni 2015