Finansiering

Vi behöver göra stora satsningar för att Uppsala kommun ska utvecklas hållbart på lång sikt. Spårväg är en stor investering, men inte något som kommunen själv behöver bekosta i sin helhet eftersom det finns möjlighet att söka statligt stöd för delar av investeringen. Enligt avtalet med Region Uppsala bekostar Uppsala kommun infrastrukturen, medan Regionen bekostar depå, vagnar och övriga kostnader för trafikering. Den slutgiltiga kostnads- och ansvarsfördelningen mellan regionen och kommunen kommer att fattas i samband med genomförandebeslutet år 2021.

Spårväg i Uppsala finansieras på tre olika sätt:

 • Statsmiljöavtalet
  Kommunen kan beviljas statligt stöd för spårväg. Staten har öppnat upp för att stödet kan täcka upp till hälften av byggkostnaden. Att staten beviljar stödet är en förutsättning för att Uppsala ska bygga spårväg. 2019 vet vi om staten beviljar stödet.
  Läs mer under tidplan 

 • Värdeåterföring vid nybyggnation
  Kommunen har möjlighet att ta ut en avgift av markägarna som motsvarar en del av ökningen av markvärdet. Investeringar i spårväg ökar värdet på mark eftersom det blir mer attraktivt att verka och bo längs spårvägssträckan. 

 • Kommunen och regionen investerar
  Den tredje delen av finansieringen står kommunstyrelsen och regionstyrelsen för. Återstående kostnad och fördelningen mellan Uppsala kommun – Region Uppsala regleras i samband med genomförandebeslutet. 

Skillnad i kostnader mellan spårväg och BRT

Alternativet till spårväg, BRT (Bus Rapid Transit – ett högt utvecklat system med snabbussar), skulle också innebära en stor investering. För att få till ett komplett BRT-system krävs investeringar i infrastruktur, fordon och depå. Dels behöver man flytta ledningar för att minska störningar, dels skapa egna utrymmen i staden.

På längre sikt är det inte så stora skillnader mellan kostnaden för BRT och spårväg eftersom driftkostnaderna för BRT är högre än för spårväg. Om man räknar in medfinansieringen via stadsmiljöavtalet och värdeåterföringen, blir spårväg den mest lönsamma lösningen för Uppsalas södra delar och Bergsbrunna.

Uppdaterad: