Finansiering

Spårväg i Uppsala finansieras på tre olika sätt:

  • Stadsmiljöavtalet
    Spårväg är en stor investering, men inte något som kommunen eller regionen själva behöver bekosta i sin helhet. Staten beviljar stöd som täcker upp till hälften av byggkostnaden.

  • Värdeåterföring vid nybyggnation
    Fastighetsägare som bygger och utvecklar mark i närheten av spårvägen har möjlighet att bidra till finansiering av spårvägen. Det gäller även kommunen som markägare. Värdet av marken höjs och det ger mervärde och intäkter.

  • Kommunen och regionen investerar
    Beslut för finansieringen står kommunstyrelsen och regionstyrelsen för. Den slutgiltiga kostnads- och ansvarsfördelningen mellan regionen och kommunen kommer att fattas i samband med genomförandebeslutet år 2021.

Skillnad i kostnader mellan spårväg och BRT

Alternativet till spårväg, BRT (Bus Rapid Transit – ett högt utvecklat system med snabbussar), skulle också innebära en stor investering. För att få till ett komplett BRT-system krävs investeringar i infrastruktur, fordon och depå. Dels behöver man flytta ledningar för att minska störningar, dels skapa egna utrymmen i staden.

På längre sikt är det inte så stora skillnader mellan kostnaden för BRT och spårväg eftersom driftkostnaderna för BRT är högre än för spårväg. Om man räknar in medfinansieringen via stadsmiljöavtalet och värdeåterföringen, blir spårväg den mest lönsamma lösningen för Uppsalas södra delar och Bergsbrunna.

Uppdaterad: