Här planerar vi för spårväg

Uppsala spårväg planeras att gå från en ny station vid Bergsbrunna, över Fyrisån till Ultuna och Gottsunda. Från Gottsunda mot Uppsala centralstation via bland annat Rosendal och Ulleråker.

Spårvägen planeras att gå från en ny station vid Bergsbrunna, över Fyrisån till Ultuna och Gottsunda. Från Gottsunda mot Uppsala centralstation via bland annat Rosendal samt från Ultuna via Ulleråker och stora arbetsplatser som bland annat Akademiska sjukhuset, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala science park och Biomedicinskt centrum (BMC).

Spårvägssträckan blir totalt cirka 17 kilometer lång och får cirka 19 hållplatser.

Kartan nedan ger en översiktlig bild över var spårvägen planeras att gå. Se teckenförklaring till kartan här nedanför.

Se kartan i ett större formatkarta_noder_liten.jpg

Föreslagen spårvägssträckning med delsträckor

Nedan sammanfattar vi den föreslagna sträckningen och dess delsträckor.

Uppsala C-Gottsunda

Spårvägen går från Uppsala C via Bäverns gränd och Islandsbron till Svandammen vidare mot yttre Sjukhusvägen och Dag Hammarskölds väg.

Från Dag Hammarskölds väg går den till Husargatan vidare till Torgny Segerstedts allé och Vårdsätravägen troligtvis vidare på Hugo Alfvéns väg.

Uppsala C-Ultuna

Längs denna sträcka går spårvägen från Uppsala C via Bäverns gränd och Islandsbron till Svandammen vidare mot yttre Sjukhusvägen och Dag Hammarskölds väg.

Från Dag Hammarskölds väg vidare via Regementsvägen och öster om Ångströmslaboratoriet för att därefter gå ner genom Ulleråkersvägen.

Från Ulleråker fortsätter sträckningen öster om SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt) och gamla Veterinärhögskolan längs Ulls väg fram till Ultunaallén.

Sträckningen genom Ultuna kommer slutligen att avgöras av kommande strukturplan i och runt Ultuna.

Gottsunda-Bergsbrunna

Den så kallade Ultunalänken går från Gottsunda längs med Gottsunda allé till Ultuna allé. Från Ultunaallén fortsätter sträckningen över Ultunabron mot Bergsbrunna.

Exakt placering av Ultunabron är under utredning. Målet är att det blir klart under våren 2021. Sträckningen genom de sydöstra stadsdelarna utreds inom ramen för arbetet med den fördjupade översiktsplanen.

Hållplatser

Längs den 17 kilometer långa spårvägssträckan skapar vi förutsättningar för cirka 19 hållplatser. Förslag till placering av hållplatserna kommer att redovisas i arbetet med detaljplanerna. Det kommer bli något glesare mellan spårvägens hållplatser jämfört med de busshållplatser som finns idag.

Spårvägen kommer till stor del att ersätta busslinjerna på den sträcka där spårvägen kommer att gå. I vissa områden och längs vissa sträckor kommer bussar att finnas kvar som komplement till spårvägen och vi planerar för goda möjligheter till byte mellan buss och spårvagn längs sträckan.

Depå för spårvagnar

En depå för underhåll och parkering av spårvagnar kommer att byggas i samband med att spårvägen byggs ut. Region Uppsala ansvarar för depån och driften av spårväg.

Vi planerar för att en planläggning av en depå ska komma igång under 2021, för att sedan gå ut på samråd 2022. Inriktningen är att depån placeras i sydöstra Uppsala i närheten av Nåntuna.

Uppdaterad: