Här planerar vi för spårväg

Den planerade spårvägssträckan går från en ny station vid Bergsbrunna, över Fyrisån till Ultuna och Gottsunda. Från Gottsunda mot Uppsala centralstation via bland annat Rosendal och Ulleråker, och stora arbetsplatser som bland annat Akademiska sjukhuset, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala science park och Biomedicinskt centrum (BMC). Spårvägssträckan blir totalt 17 kilometer lång och får 19 hållplatser.

Kartan ger en översiktligt bild. Exakt var spårvägen går kommer att utredas mer i detalj och den slutgiltiga sträckningen kommer att fastställas under detaljplaneskedet.

Vi förbereder för spårväg längs dessa sträckor:

  • från en ny tågstation vid Bergsbrunna, över Fyrisån till Ultuna och Gottsunda.
  • från Gottsunda till Uppsala centralstation.

Karta som visar spårvägssträckningenSymbolförklaring till karta

En satsning på spårväg utesluter inte andra kollektivtrafikalternativ i andra delar av Uppsala. Det viktiga är att kollektivtrafiken har rätt kapacitet på rätt sträcka. Uppsala behöver både eldrivna dubbelledsbussar och spårvagnar, fast i olika delar av staden.

Aktuella stadsutvecklingsprojekt längs sträckan 

Längs spårvägssträckan finns det flera pågående stadsutvecklingsprojekt.

Detaljplaner i Ulleråker och ny bro över Kungsängsleden

I Ulleråker pågår arbete med fyra olika detaljplaner där delar av spårvägssträckan ingår. Det handlar om två planer i Ulleråkers centrala delar, en detaljplan som omfattar Ulleråkers södra del mot Ultuna, och en detaljplan för en ny bro över Kungsängsleden mellan Ångströmlaboratoriet och Ulleråker.
Läs mer om detaljplanerna i Ulleråker

Illustration: Giudice Architects.

Huvudgatan i Rosendal - Torgny Segerstedts allé

Detaljplanen för Rosendal är anpassad för att på sikt kunna rymma en spårväg i en centralt belägen huvudgata, Torgny Segerstedts allé. Inledningsvis kommer kollektivtrafiken att bestå av busstrafik men det finns möjlighet att utöka nätet med spårbunden kollektivtrafik.
Läs mer om utvecklingen i Rosendal

Fotomontage: WSP

Utveckling av området längs Hugo Alfvéns väg

I centrala Gottsundaområdet ska vi bland annat ta fram en detaljplan för Hugo Alfvéns väg. Syftet är att bredda och omvandla vägen för att möjliggöra spårtrafik och för att utveckla gaturummet till ett nytt stadsstråk. Ett planprogram för Gottsundaområdet håller på att tas fram och beräknas vara klart under 2019.
Läs mer om utvecklingen i Gottsundaområdet

 

Uppdaterad: