Stadsutveckling längs spårvägen

Längs spårvägssträckan finns det flera pågående stadsutvecklingsprojekt.

Detaljplaner i Ulleråker och ny bro över Kungsängsleden

I Ulleråker pågår arbete med fyra olika detaljplaner där delar av spårvägssträckan ingår. Det handlar om två planer i Ulleråkers centrala delar, en detaljplan som omfattar Ulleråkers södra del mot Ultuna, och en detaljplan för en ny bro över Kungsängsleden mellan Ångströmlaboratoriet och Ulleråker.
Läs mer om detaljplanerna i Ulleråker

Visionsbild Ulleråker
Illustration: Giudice Architects

Huvudgatan i Rosendal - Torgny Segerstedts allé

Detaljplanen för Rosendal är anpassad för att på sikt kunna rymma en spårväg i en centralt belägen huvudgata, Torgny Segerstedts allé. Inledningsvis kommer kollektivtrafiken att bestå av busstrafik men det finns möjlighet att utöka nätet med spårbunden kollektivtrafik.
Läs mer om utvecklingen i Rosendal

 
Fotomontage: WSP

Utveckling av området längs Hugo Alfvéns väg

I centrala Gottsundaområdet ska vi bland annat ta fram en detaljplan för Hugo Alfvéns väg. Syftet är att bredda och omvandla vägen för att möjliggöra spårtrafik och för att utveckla gaturummet till ett nytt stadsstråk. 
Läs mer om utvecklingen i Gottsundaområdet

Uppdaterad: