Stadsutveckling längs spårvägen

Längs spårvägssträckan finns det flera pågående stadsutvecklingsprojekt. Det finns planer på att bygga nya bostäder, arbetsplatser och andra verksamheter både före, under och efter att spårvägen är på plats.

Uppsala central

Uppsala C kommer att utvecklas mycket de kommande åren i och med att spårvägen ska gå till centralstationen och att två nya järnvägsspår ska dras från länsgränsen mot Stockholm till stationsområdet. I samband med detta kommer stationsområdet även byggas om för att ge plats till fler bostäder, verksamheter och arbetsplatser.
Information om utvecklingen av Uppsala C

Boländerna

Nya företagskvarter kommer att växa fram i den del av Boländerna som är närmast Uppsalas stadskärna. Området kallas Främre Boländerna. Omvandlingen av området beräknas vara helt klar 2035.
Information om utvecklingen i Främre Boländerna

Rosendal

Området Rosendal är planerat för att på sikt kunna rymma en spårväg längs en centralt belägen huvudgata, Torgny Segerstedts allé. Inledningsvis kommer kollektivtrafiken att bestå av busstrafik men det finns möjlighet att utöka så att spårvägen får plats.
Information om utvecklingen i Rosendal


Fotomontage: WSP

Gottsunda-Ultuna

Gottsunda och Ultuna ska under de kommande åren utvecklas på många olika sätt. Det ska byggas nya bostäder, arbetsplatser, parker, torg, gator och kollektivtrafikstråk samt lokaler för service i form av utbildning, idrott, kultur och handel. I och med att spårvägen även ska gå igenom båda områdena kommer de detaljplaner som tas fram för området ta höjd för det.
Information om utvecklingen i Gottsundaområdet

Ulleråker

Ulleråker ska bli en modern stadsdel på historisk mark med utrymme för både stadens liv och naturens lugn. Området planeras i ett unikt läge mellan två universitet och utformas för att ett hållbart liv ska bli enkelt. Spårvägen kommer också gå genom området. Något som är en viktig aspekt vid detaljplanearbetet.
Information om utvecklingen i Ulleråker

Sydöstra stadsdelarna

I de sydöstra delarna av Uppsala ska det under de kommande 30 åren växa fram flera nya stadsdelar. Stadsdelarna ska byggas hållbart och med plats för mycket grönska. I de sydöstra stadsdelarna ska även en ny järnvägsstation byggas, Uppsala S. Tanken är att spårvägen också ska ha sin start där för att sedan rulla hela vägen in till centralstationen.
Information om utvecklingen i de sydöstra stadsdelarna

Uppdaterad: