Stadsutveckling längs spårvägen

Längs spårvägssträckan finns det flera planerade och pågående stadsutvecklingsprojekt.

Uppsala central

Den kommande utvecklingen av stationsområdet ger plats för fler bostäder, verksamheter och arbetsplatser och gör det enklare att resa hållbart. Arbetet behöver samspela med all annan stadsutveckling som pågår. Det gäller särskilt utbyggnaden till fyra spår mellan Uppsala och Stockholm, spårväg mellan Uppsala C och de södra stadsdelarna, utbyggnad av främre Boländerna samt utbyggnaden av de sydöstra stadsdelarna.
Information om utvecklingen av Uppsala central

Boländerna

Nya företagskvarter kommer att växa fram i den del av Boländerna som är närmast Uppsalas stadskärna. Området kallas Främre Boländerna. Inflyttning i de första nya lokalerna beräknas ske från år 2023. Omvandlingen av området beräknas vara helt klar 2035.
Information om utvecklingen i Främre Boländerna

Rosendal

Detaljplanen för Rosendal är anpassad för att på sikt kunna rymma en spårväg i en centralt belägen huvudgata, Torgny Segerstedts allé. Inledningsvis kommer kollektivtrafiken att bestå av busstrafik men det finns möjlighet att utöka nätet med spårbunden kollektivtrafik.
Läs mer om utvecklingen i Rosendal


Fotomontage: WSP

Ulleråker

I Ulleråker pågår arbete med fyra olika detaljplaner där delar av spårvägssträckan ingår. Det handlar om två planer i Ulleråkers centrala delar, en detaljplan som omfattar Ulleråkers södra del mot Ultuna, och en detaljplan för en ny bro över Kungsängsleden mellan Ångströmlaboratoriet och Ulleråker.
Information om utvecklingen i Ulleråker

Sydöstra stadsdelarna

Kommunen arbetar med ett förslag till en fördjupad översiktsplan (FÖP) för de sydöstra stadsdelarna. Planen omfattar Bergsbrunna, Sävja, Vilan och Nåntuna med omgivningar. Den ska vara vägledande i kommande utveckling av området som ska få 21 500 nya bostäder och 10 000–15 000 nya arbetsplatser fram till år 2050.
Information om de sydöstra stadsdelarna

Utveckling av stadsnoder

Gottsunda-Ultuna, Bergbrunna, Gränby och Börjtull pekas ut som framida stadsnoder i översiktsplanen för Uppsala kommun. Stadsnoderna har potential att utvecklas som regionala och lokala centrum med näringsliv, service, bostäder med mera, kring framtida knutpunkter för kollektivtrafik. Gottsunda-Ultuna och Bergsbrunna finns längs den planerade spårvägssträckan och du kan läsa mer om dem här nedan.

Gottsunda-Ultuna

5 000–7 000 nya bostäder, arbetsplatser, allmän plats som parker, torg, gator och kollektivtrafikstråk samt lokaler för service i form av utbildning, idrott, kultur och handel kan tillkomma i Gottsundaområdet. Området utvecklas som en del av översiktsplanens utpekade stadsnod Gottsunda-Ultuna. Utvecklingen har särskilt fokus på att ge förutsättningar för en socialt stärkande stadsmiljö som motverkar segregation och främjar mötet mellan människor.
Utvecklingen i Gottsundaområdet
Om Gottsunda-Ultuna stadsnod i översiktsplanen för Uppsala kommun

Bergsbrunna

I översiktsplanen pekas de sydöstra stadsdelarna ut som ett större utvecklingsområde och Bergsbrunna anges som en stadsnod. Bergsbrunna stadsnod utgörs av området kring ett framtida stationsläge – Uppsala södra. Ett nytt stationsläge är en förutsättning för utvecklingen av en stadsnod här. 
Om Bergsbrunna stadsnod i översiktsplanen för Uppsala kommun

Uppdaterad: