Kostnader och finansiering

Kostnader

Att anlägga spårväg innebär en stor investering. 2018–2021 har kommunen gjort en mängd olika utredningar och fältarbeten samt påbörjat både detaljplanerna och tillståndsprocessen för spårvägen. Under 2021 har kommunen och regionen också tagit fram nya kostnadskalkyler.

Enligt kalkylen är kostnaden 6,1 miljarder för att bygga spårvägen med omkringliggande anläggningar som till exempel gator, ledningar, korsningar, broar, tunnlar, träd, cykelbanor med mera. Den ökade kostnaden förklaras till största del av merkostnader för Ultunabron, mer kunskap om ledningsomläggningar samt förstärkningsåtgärder. 

Kostnadsuppskattningen är för dubbelspår längs hela sträckan på cirka 17 kilometer. Utöver ovan kostnad för infrastrukturen tillkommer en kostnadsuppskattning för depå och fordon om cirka 2,1 miljarder i prisnivå 2018.

Finansiering

Finansieringen av spårvägen sker på olika sätt. Infrastrukturen planeras att finansieras delvis av Uppsala kommun och delvis av staten genom ett stadsmiljöavtal. Region Uppsala ansvarar för att finansiera spårvagnar och spårvagnsdepå.

Uppdaterad: