Kostnader och finansiering

Kostnader

Att anlägga spårväg innebär en stor investering. 2018 gjordes en kostnadsuppskattning för infrastrukturen vilket omfattar den ombyggnad som behöver göras av gator, anläggning av spår, ledningar och hållplatser. Infrastrukturens totala kostnad uppskattades till 4,5 miljarder i prisnivå 2018. Kostnadsuppskattningen är för dubbelspår längs hela sträckan på 17 kilometer. Den omfattar också exempelvis flytt av befintliga ledningar, broar och vattenskyddsåtgärder.

Utöver ovan kostnad för infrastrukturen tillkommer en kostnadsuppskattning för depå och fordon om cirka 2,1 miljarder i prisnivå 2018.

Finansiering

Finansieringen av spårvägen sker på olika sätt. Infrastrukturen planeras att finansieras delvis av Uppsala kommun och delvis av staten genom stadsmiljöavtal. Region Uppsala ansvarar för att finansiera spårvagnar och spårvagnsdepå.

Skillnad i kostnader mellan spårväg och BRT

Alternativet till spårväg är BRT (Bus Rapid Transit – ett högt utvecklat system med snabbussar). BRT skulle också innebära en stor investering. För att få till ett komplett BRT-system krävs investeringar i infrastruktur, fordon och depå. Dels behöver ett välfungerade BRT-system ett eget utrymme i staden i likhet med spårväg. Därmed behöver de flesta ledningar flyttas även för ett BRT-system.

På längre sikt är det inte så stora skillnader mellan kostnaden för BRT och spårväg eftersom driftkostnaderna för BRT är högre än för spårväg. Historiskt har de följdinvesteringar som en spårväg fört med sig påvisat att en spårväg på sikt blir en lönsam investering.

Uppdaterad: