Planprocessen för spårväg

Hela spårsträckningen planläggs i en och samma detaljplan. Förslaget till detaljplan var ute på samråd under perioden 9 april–22 maj 2021. Under samrådet var det möjligt att lämna synpunkter på förslaget.

Vi planlägger hela spårsträckningen i en och samma detaljplan med undantag för de delar som redan är planlagda för spårväg i Rosendal och Ulleråker.

Förslaget till detaljplan för kapacitetsstark kollektivtrafik var ute på samråd 9 april–22 maj 2021. Under samrådet kunde både myndigheter och allmänheten tycka till och lämna synpunkter på planen. Beroende på vilka synpunkter som kommit in kan sedan detaljplanen delas upp i olika delar.
Mer information om samrådet om detaljplan för kapacitetsstark kollektivtrafik

Efter samrådet kommer förslaget att arbetas om för att därefter gå ut på granskning. Granskning är ett nytt tillfälle för myndigheter och allmänhet att tycka till och lämna synpunkter. Efter granskningen görs justeringar för att sedan gå vidare till antagande.

Information om planprocessen för detaljplaner

 

Uppdaterad: