Samråd om detaljplan för kapacitetsstark kollektivtrafik

Ett förslag till detaljplan för kapacitetsstark kollektivtrafik var ute på samråd 9 april–22 maj 2021. Planförslaget pekar bland annat ut var spårvägen ska dras genom Uppsala. Under samrådet var det möjligt att lämna synpunkter på förslaget.

Förslaget till detaljplan för kapacitetsstark kollektivtrafik var ute på samråd under perioden 9 april–22 maj. Under samrådet var det möjligt att lämna synpunkter på förslaget. Vi kommer nu att sammanställa och svara på yttranden som kommit in i en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen skickas sedan ut som en av handlingarna när detaljplanen kommer till granskningsskedet. Granskningen är ett nytt tillfälle för myndigheter och allmänhet att lämna synpunkter på förslaget.

Ta del av samrådshandlingar

På länken nedan hittar du alla samrådshandlingar för detaljplan för kapacitetsstark kollektivtrafik.

Sista dag att lämna synpunkter på förslaget var 22 maj 2021.

Ta del av alla samrådshandlingar

Dialoger och möten under samrådstiden

Under samrådstiden bjöd vi in till en rad dialog- och mötestillfällen där vi presenterade förslaget till detaljplan. Via länken nedan kan du läsa mer om de möten vi genomfört, ta del av inspelningar samt frågor och svar i chattar om framtidens kollektivtrafik.

Ta del av genomförda möten och dialoger under samrådet

Kort om detaljplanen

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett nytt kapacitetsstarkt kollektivtrafikstråk. I första hand för spårväg men alternativt även för snabbussystemet BRT (Bus Rapid Transit). Detaljplanen reglerar hela gaturummets utbredning, men styr inte exakt placering av kollektivtrafikstråket i gatan.

Förslag till var spårvägen ska dras

Sträckan delas upp i fyra delsträckor.

Delsträcka A (se bilden nedan) går från Uppsala centralstation till Exercisfältet. Där förgrenas kollektivtrafikstråket i en östlig respektive en västlig sträckning.

Delsträcka B (se bilden nedan) går genom Rosendal, Vårdsätravägen och Gottsunda. I Rosendal är delar av Torgny Segerstedts allé redan planlagd för spår och ingår därför inte i planområdet.

Delsträcka C (se bilden nedan) går från Ångströmslaboratoriet genom Ulleråker och Ultuna. En sträcka i Ulleråker är redan planlagd för spår och ingår därför inte i planområdet.

Delsträcka D (se bilden nedan) går från Bäcklösa till Ultuna, där de den östliga och västliga sträckningen går samman igen. Delsträcka D fortsätter sedan österut över Fyrisån i riktning mot Sävja och Bergsbrunna, för att sedan avslutas i den nya knutpunkten Uppsala Södra, som förbinder det nya kollektivtrafikstråket med järnvägen. I Gottsunda och den nya bron över Fyrisån vid Ultuna ingår två olika alternativa sträckningar i samrådet.

Detaljplanen bedöms riskera att medföra betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning har därför tagits fram.

Se bilden nedan i större format

spårsträckning_liten_webb.jpg

Uppdaterad: