Samråd om detaljplan för kapacitetsstark kollektivtrafik

Ett förslag till detaljplan för kapacitetsstark kollektivtrafik är ute på samråd 9 april–22 maj 2021. Planförslaget pekar bland annat ut var spårvägen ska dras genom Uppsala. Under samrådsperioden kan du lämna synpunkter på förslaget.

Förslaget till detaljplan för kapacitetsstark kollektivtrafik är ute på samråd under perioden 9 april–22 maj. Under samrådet har du möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Här nedanför kan du se en introduktionsfilm till samrådet.

Se syntolkad version av filmen

 

Ta del av samrådshandlingar och lämna synpunkter

På länken nedan hittar du alla samrådshandlingar och länk till webbformulär för att lämna synpunkter.

Ta del av alla samrådshandlingar och lämna synpunkter

Planhandlingar finns även tillgängliga hos Uppsala kommuns Kontaktcenter, Stationsgatan 12. Hitta på karta

Dialoger och möten under samrådstiden

Under samrådstiden bjuder vi in till en rad dialog- och mötestillfällen där förslaget till detaljplanen presenteras.

Information om dialog- och mötestillfällen under samrådet

Ta del av filmer och innehåll i chattar från genomförda möten och dialoger under samrådet

Kort om detaljplanen

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett nytt kapacitetsstarkt kollektivtrafikstråk. I första hand för spårväg men alternativt även för snabbussystemet BRT (Bus Rapid Transit). Detaljplanen reglerar hela gaturummets utbredning, men styr inte exakt placering av kollektivtrafikstråket i gatan.

Förslag till var spårvägen ska dras

Sträckan delas upp i fyra delsträckor.

Delsträcka A (se bilden nedan) går från Uppsala centralstation till Exercisfältet. Där förgrenas kollektivtrafikstråket i en östlig respektive en västlig sträckning.

Delsträcka B (se bilden nedan) går genom Rosendal, Vårdsätravägen och Gottsunda. I Rosendal är delar av Torgny Segerstedts allé redan planlagd för spår och ingår därför inte i planområdet.

Delsträcka C (se bilden nedan) går från Ångströmslaboratoriet genom Ulleråker och Ultuna. En sträcka i Ulleråker är redan planlagd för spår och ingår därför inte i planområdet.

Delsträcka D (se bilden nedan) går från Bäcklösa till Ultuna, där de den östliga och västliga sträckningen går samman igen. Delsträcka D fortsätter sedan österut över Fyrisån i riktning mot Sävja och Bergsbrunna, för att sedan avslutas i den nya knutpunkten Uppsala Södra, som förbinder det nya kollektivtrafikstråket med järnvägen. I Gottsunda och den nya bron över Fyrisån vid Ultuna ingår två olika alternativa sträckningar i samrådet.

Detaljplanen bedöms riskera att medföra betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning har därför tagits fram.

Se bilden nedan i större format

spårsträckning_liten_webb.jpg

Uppdaterad: