Tidplan och beslut

Redan i samband med översiktsplanen 2010 studerades spårtaxi och spårväg som alternativ för framtidens kollektivtrafik. Efter en förstudie har Uppsala kommun tillsammans med Region Uppsala kommit fram till att spårväg är ett lämpligt alternativ för Uppsala. Beslut om vi ska bygga spårväg eller inte fattas 2022.

Fram till att ett beslut fattas tar vi fram underlag och skapar förutsättningar för kapacitetsstark kollektivtrafik generellt och för spårväg specifikt.

Här kan du se vilka beslut som fattats kring spårvagnar i Uppsala och vad som händer framöver.

Översiktsplan 2010

I samband med översiktsplanen 2010 börjar Uppsala kommun undersöka möjligheter för hållbar och kapacitetsstark kollektivtrafik ur ett framtidsperspektiv. Bland annat studerades spårtaxi och spårväg som alternativ för kollektivtrafiklösningar för hela staden.
Läs översiktsplan 2010 för Uppsala kommun

Översiktsplan 2016

I samband med översiktsplan 2016 fastställdes stadsutvecklingsstrukturen för Uppsala stad (fem stadsdelsnoder) samt hur dessa skulle kopplas samman med kapacitetsstark kollektivtrafik.
Läs översiktsplan 2016 för Uppsala kommun

2016
2016 beställde Region Uppsala i samverkan med Uppsala kommun en utredning om vilka fordonstyper kollektivtrafiken i Uppsala borde satsa på i framtiden. Utredningen nämnde två system som är lämpliga för Uppsala: Spårväg och BRT (Bus Rapid Transit), som är ett högt utvecklat system med snabbussar.
Läs mer om utredningen

2017
Staten, Uppsala kommun och Region Uppsala tecknade ett avtal om ett investeringspaket i miljardklassen för infrastruktur, bostäder och arbetsplatser – det så kallade Uppsalapaketet. I avtalet ingår bland annat ytterligare två järnvägsspår till Stockholm, ny station i Bergsbrunna, 33 000 nya bostäder och en kapacitetsstark kollektivtrafiklösning.
Beslut i kommunstyrelsen 13 december 2017

2018

Kommunfullmäktige och regionfullmäktige fattade beslut om att godkänna Uppsalapaketet.
Beslut i kommunfullmäktige 29 januari 2018
Beslut i regionfullmäktige 14 februari 2018 

Region Uppsala och Uppsala kommun tog fram ett avtal med en detaljerad ansvarsfördelning för finansiering, organisation och tidplan. Det låg till grund för en mängd strategiska dokument och fördjupade studier inför start av detaljplanearbetet.

Trafikverket beslutade om nationell plan och kommunen tog beslut i kommunstyrelsen 12 december om ansökan till stadsmiljöavtal.
Nationell plan för transportsystemet 
Beslut i kommunstyrelsen 12 december om ansökan till stadsmiljöavtal

2019

2019 tog kommunen fram ett gestaltningsprogram för spårväg. Ett gestaltningsprogram visar hur spårvägen ska se ut och utformas i förhållande till omgivningen.

2020

Kommunen och regionen genomförde gemensamt flera utredningar som underlag inför samrådsförslaget till detaljplan. Till exempel utreddes linjesträckning, vilka kort- och långsiktiga åtaganden som behöver göras och vilka alternativ som finns kring genomförandet av detaljplanen.

2021

Kommunen har tagit fram samrådshandlingar för detaljplanen för spårvägen. Tillståndsprocessen för spårvägen påbörjas och Region Uppsala och Uppsala kommun gör en ny ansökan om stadsmiljöavtal för spårväg till Trafikverket.

Ett förslag till detaljplan för kapacitetsstark kollektivtrafik var ute på samråd under perioden 9 april–22 maj. Planförslaget pekar bland annat ut var spårvägen ska dras genom Uppsala.
Information om samråd för detaljplanen

2022

Detaljplaneprocessen fortsätter och ett beslut om spårvägen blir av eller inte förväntas att fattas hos både Uppsala kommun och Region Uppsala.

Det händer sen - om spårväg ska byggas

2023-2028

Tillståndsprocess avslutas. Upphandling genomförs. Byggnation av spårvagnsdepå och spårvägssträcka. Produktion av fordon. Flera etapper byggs parallellt.

2029

Spårvägen är färdigbyggd och trafikeras med spårvagnar

2033

Utbyggnaden med de två järnvägsspåren är klar även på sträckan mellan Bergsbrunna och länsgränsen till Stockholm.

 

Uppdaterad: