Tidplan och beslut

Redan i samband med översiktsplanen 2010 studerades spårtaxi och spårväg som alternativ för framtidens kollektivtrafik. Efter en förstudie har Uppsala kommun tillsammans med Region Uppsala kommit fram till att spårväg kan vara ett lämpligt alternativ för Uppsala. Beslut om vi ska bygga spårväg eller inte fattas först 2021.

Fram till dess att ett beslut fattas tar vi fram underlag och skapar förutsättningar för spårväg. 

Översiktsplan 2010

I samband med översiktsplanen 2010 börjar Uppsala kommun undersöka möjligheter för hållbar och kapacitetsstark kollektivtrafik ur ett framtidsperspektiv. Bland annat studeras spårtaxi och spårväg som alternativ för kollektivtrafiklösningar för hela staden.
Läs översiktsplan 2010 för Uppsala kommun

Översiktsplan 2016

I samband med översiktsplan 2016 fastställs stadsutvecklingsstrukturen för Uppsala stad (fem stadsdelsnoder) samt hur dessa kommer att kopplas samman med kapacitetsstark kollektivtrafik.
Läs översiktsplan 2016 för Uppsala kommun

2016
2016 beställer Region Uppsala i samverkan med Uppsala kommun en utredning om vilka fordonstyper kollektivtrafiken i Uppsala bör satsa på i framtiden. Utredningen nämner två system som är lämpliga för Uppsala. Spårväg och BRT (Bus Rapid Transit), ett högt utvecklat system med snabbussar. 
Läs mer om utredningen

2017
Staten, Uppsala kommun och Region Uppsala tecknar avtal om ett investeringspaket i miljardklassen för infrastruktur, bostäder och arbetsplatser, det så kallade Uppsalapaketet. Här ingår bland annat ytterligare två järnvägsspår till Stockholm, ny station i Bergsbrunna, 33 000 nya bostäder och en kollektivtrafiklösning med spårvagnar.

2018

Under året arbetar både Uppsala kommun och Region Uppsala med fördjupningsstudier och framtagning av underlag för att kunna ta beslut om att ansöka om medfinansiering via stadsmiljöavtalet till Trafikverket. Ansökan är för spårvägens sträcka mellan Uppsala C – Gottsunda samt Uppsala C – Ultuna.

2019

 • I januari ansökte Region Uppsala och Uppsala kommun om stadsmiljöavtal för spårväg hos Trafikverket.
 • Trafikverket beviljade statligt bidrag (stadsmiljöavtal) för spårväg mellan Gottsunda och den nya stationen i Bergsbrunna.
 • Trafikverket avslog ansökan om stadsmiljöavtal för resterande spårvägssträcka (från centrum till Gottsunda och från centrum till Bergsbrunna).
 • Uppsala kommun och Region Uppsala för dialog med Trafikverket inför att lämna in en ny ansökan om stadsmiljöavtal.
 • Arbete med gestaltningsprogram för spårväg pågbörjades. Ett gestaltningsprogram visar hur spårvägen ska se ut och utformas i förhållande till omgivningen.

2020

 • Vi genomför utredningar som kommer att användas som underlag inför genomförandebeslut år 2021. Vi utreder till exempel vilka kort- och långsiktiga åtaganden vi behöver göra, vilka kostnader och intäkter som kan förväntas kommande 60 år, hur genomförandet ska gå till och hur spårvägen ska se ut.
 • Detaljplaner för depå, en ny bro och spårvägssträckan ska ha startats under denna period.
 • Tillståndsprocessen startas.

2021

 • Region Uppsala och Uppsala kommun gör en ny ansökan om stadsmiljöavtal för spårväg till Trafikverket.
 • Kommunen och regionen fattar politiska beslut om spårväg ska byggas eller inte.
 • Etappen för planering av spårvägen avslutas och övergår i genomförandeskede om politiken fattar beslut om att spårväg ska byggas.

Det händer sen - om spårväg ska byggas

20222023
Arbete med detaljplaner och påbörjan av anläggning. 
Förberedelse för upphandlingar.

2024–2028
Byggnation av spårvagnsdepå och spårvägssträcka. Produktion av fordon. Flera etapper byggs parallellt.

2029
Spårvägen är färdigbyggd och trafikeras med spårvagnar. Stationen i Bergsbrunna är invigd. De två nya järnvägsspåren mellan Uppsala och Bergsbrunna är klara.

2033
Utbyggnaden med de två järnvägsspåren är klar även på sträckan mellan Bergsbrunna och länsgränsen till Stockholm.

Uppdaterad: