Tidplan och beslut

Här kan du se vilka beslut som fattats kring spårväg i Uppsala och vad som händer framöver.

Översiktsplan 2010

I samband med översiktsplanen 2010 börjar Uppsala kommun undersöka möjligheter för hållbar och kapacitetsstark kollektivtrafik ur ett framtidsperspektiv. Bland annat studeras spårtaxi och spårväg som alternativ för kollektivtrafiklösningar för hela staden.
Läs översiktsplan 2010 för Uppsala kommun

Översiktsplan 2016

I samband med översiktsplan 2016 fastställs stadsutvecklingsstrukturen för Uppsala stad (fem stadsdelsnoder) samt hur dessa kommer att kopplas samman med kapacitetsstark kollektivtrafik.
Läs översiktsplan 2016 för Uppsala kommun

2016
2016 beställer Region Uppsala i samverkan med Uppsala kommun en utredning om vilka fordonstyper kollektivtrafiken i Uppsala bör satsa på i framtiden. Utredningen nämner två system som är lämpliga för Uppsala. Spårväg och BRT (Bus Rapid Transit), ett högt utvecklat system med snabbussar. 
Läs mer om utredningen

2017
Staten, Uppsala kommun och Region Uppsala tecknar avtal om ett investeringspaket i miljardklassen för infrastruktur, bostäder och arbetsplatser, det så kallade Uppsalapaketet. Här ingår bland annat ytterligare två järnvägsspår till Stockholm, ny station i Bergsbrunna, 33 000 nya bostäder och en kollektivtrafiklösning med spårvagnar.

2018

Under året arbetar både Uppsala kommun och Region Uppsala med fördjupningsstudier och framtagning av underlag för att kunna ta beslut om att ansöka om medfinansiering via stadsmiljöavtalet till Trafikverket. Ansökan är för spårvägens sträcka mellan Uppsala C – Gottsunda samt Uppsala C – Ultuna.

2019

  • Region Uppsala och Uppsala kommun lämnar ansökan om stadsmiljöavtal för spårväg till Trafikverket i januari.
  • Trafikverket lämnar besked om de beviljar statligt bidrag för spårväg (stadsmiljöavtal).

2019-2021

  • Vi genomför utredningar som kommer att användas som underlag inför genomförandebeslut år 2021.
  • Samtliga detaljplaner startas under denna period. Tillståndsprocessen startas.

2021
Genomförandebeslut. Det innebär att beslut fattas om spårväg ska byggas eller inte.

20222023
Arbete med detaljplaner och påbörjan av anläggning.

2024–2025
Byggstart för spårväg och spårvagnsdepå. Flera etapper byggs parallellt.

2027–2028
Byggnation pågår. Depå och testssträcka klart (2027). Utbildning av förare, test av fordon och färdigställande av de sista etapperna (2028)

2029
Spårvägen är färdigbyggd och trafikeras med spårvagnar. Stationen i Bergsbrunna är invigd. De två nya järnvägsspåren mellan Uppsala och Bergsbrunna är klara.

2033
Utbyggnaden med de två järnvägsspåren är klar även på sträckan mellan Bergsbrunna och länsgränsen till Stockholm.

2035
Uppsala har byggt 15 000 bostäder och 535 000 kvadratmeter verksamheter i Bergsbrunna och Södra staden.

Uppdaterad: