Varför spårväg

En modern spårväg rymmer många resenärer, är miljövänlig och erbjuder ett bekvämt resande. Den ökar närheten och tillgängligheten för alla och skapar också goda förutsättningar för tillväxt.

Uppsala är en av Europas mest expansiva regioner och kan bli 340 000 invånare år 2050. I Bergsbrunna och delar av södra Uppsala planerar vi för fler än 33 000 nya bostäder och tusentals arbetsplatser. 33 000 nya bostäder motsvarar cirka 75 000 nya invånare. Det innebär också många fler resor. För att kunna fortsätta att växa hållbart behöver Uppsala en kapacitetsstark och robust kollektivtrafik som klarar av att förflytta det stora antalet resenärer som förväntas.

Se filmen om Uppsala spårväg 

Hög kapacitet

År 2050 förväntas spårvägssystemet förflytta 80 000 resenärer per dag. Bussar har svårt att klara av så många resenärer. För spårväg krävs dessutom en relativ liten yta vilket gör den särskilt lämplig i tätbebyggda städer.

En spårvagn på 30 meter har ungefär samma kapacitet som 3 vanliga stadsbussar med max 80 sittplatser och max 105 ståplatser.

Det är inte bestämt hur spårvägen kommer att trafikeras, men följande exempel beskriver hur stor kapacitet spårväg har: Om spårvägen har två linjer mellan Uppsala centralstation och Bergsbrunna samt Gottsunda, och trafikeras med spårvagnar som är 30 meter långa var tionde minut, kan ungefär 1600 personer åka per timme i vardera riktningen. Då räknar vi med att cirka 40 procent av ståplatserna används under turerna.

Bra för stadsutvecklingen

Spårväg visar på en långsiktig vilja i att utveckla attraktiva stadsmiljöer med bra kommunikationer. Den ger också goda förutsättningar för tillväxt eftersom den öppnar upp för fler arbetsplatser, bostäder och butiker.

En beständig och förutsägbar infrastruktur gör det också lättare för verksamheter att planera för en lång tid framåt. Planeringen av bostäder blir också förutsägbar vilket leder till att fler vågar investera i Uppsala.

Miljövänligt

Spårväg drivs med el vilket bidrar till att minska utsläppen av koldioxid. Eldriften är energieffektiv och förbrukningen per resenär är låg. Dessutom skapar spårvägen en bättre luftkvalitet och en renare gatumiljö då partiklar från gatan inte rörs upp av däck. Både infrastruktur och fordon har också en lång livslängd.

Bekvämt

Spårvagnar har hög komfort och tillgänglighet – till exempel kan man alltid garantera att avståndet mellan plattformskant och dörröppning är lagom stort. 

Eftersom spårvägen har en fast sträckning är det lätt för nya resenärer att hitta till hållplatserna och förstå hur de ska resa. Vi planerar för hela resan längs spårvägssträckan, med anslutningar till andra trafikslag så som till exempel buss och cykel.

Spårväg samverkar med annan kollektivtrafik

En satsning på spårväg utesluter inte alternativ kollektivtrafik i andra delar av Uppsala. Vi behöver se till helheten där spårväg är en del. Det viktiga är att kollektivtrafiken har rätt kapacitet på rätt sträcka. Uppsala behöver både eldrivna dubbelledsbussar och spårvagnar, fast i olika delar av staden. Kollektivtrafiken kommer att behöva utvecklas och förbättras i hela staden för att kunna möta ökat antal resor.

Uppdaterad: