Varför spårväg

Region Uppsala och Uppsala kommun ansöker gemensamt om statliga medel för spårväg. Det finns många anledningar att bygga en modern spårväg. 

Ökar stadens attraktionskraft

En satsning på spårvägar visar stadens långsiktiga vilja i att utveckla attraktiva stadsmiljöer och bra kommunikationer. Biltrafiken minskar vilket ger gående och cyklister större utrymme i gatumiljön.

Spårväg ger goda förutsättningar för tillväxt eftersom det drar till sig arbetsplatser, bostäder och butiker. Värdet på fastigheter utmed spårvägen ökar. 

I samband med att vi bygger spårväg har vi också möjlighet att rusta upp gator till mer attraktiva stadsmiljöer.

Vi planerar för 17 kilometer spårväg i de södra stadsdelarna. Det ger ökad attraktivitet, tillgänglighet och stadsutveckling.

Effektivt 

Spårväg har hög kapacitet och kan transportera två till tre gånger så många passagerare som en ledbuss. Det går att förlänga spårvägen för att öka kapaciteten ytterligare.

Spårväg kräver liten yta och är därför särskilt lämpliga i tätbebyggda städer. Eftersom de följer en väl definierad bana är utrymmet som krävs förhållandevis smalt.

Hållbart

Spårväg drivs med el och ger inga utsläpp i gatumiljön. Det är ett sätt att resa som ofta lockar nya kollektivtrafikresenärer, vilket bidrar till att minska de totala utsläppen av koldioxid.

Eldriften är energieffektiv och förbrukningen per resenär är låg.

Spårvagnar är tysta. Det finns bra metoder för att minska eventuellt buller och vibrationer.

Bekvämt

Spårväg har hög komfort och tillgänglighet – till exempel kan man alltid garantera att avståndet mellan plattformskant och dörröppning är lagom stort. 

Eftersom spårvägen har en fast sträckning är det lätt för nya resenärer att hitta till hållplatserna.

Uppdaterad: