Förstudie och utredning

Beslutet om att planera för spårväg grundar sig bland annat i en systemvalsstudie av kollektivtrafiken i Uppsala stad. Systemvalsstudien har uppdaterats och fördjupats i en särskild utredning som tittar närmare på spårväg och BRT (Bus Rapid Transit) som möjlig lösning.

Systemvalsstudien som genomfördes 2016 kartlägger förutsättningar för och jämför följande typer av kollektivtrafiksystem: buss, snabbussar, så kallade bus rapid transit (BRT) och spårväg. WSP genomförde studien på beställning av Region Uppsala och Uppsala kommun. 

Systemvalsstudiens slutsats är att vid en fullständig utbyggnad enligt översiktsplanen är det bara spårväg som klarar av de resemängder som förväntas till år 2050. Det gäller särskilt de sträckor som ligger söder om Uppsala centralstation. 

Läs systemvalsstudien (PDF, 6 MB)

Ny utredning tar hänsyn till nya förutsättningar

I februari 2020 genomfördes en utredning som mer på djupet jämför spårväg och BRT. Utredningen är en fortsättning och uppdatering av systemvalsstudien som gjordes 2016. Den tar hänsyn till de förändringar som skett sedan systemvalsstudien 2016. Till exempel har Uppsalapaketet med dess markanvändning och tidplan som förutsättning tillkommit sedan systemvalsstudien gjordes. 

Utredningen fastställer att både spårväg och BRT är bra system för att skapa en effektiv och attraktiv kollektivtrafik. De har däremot olika förutsättningar och passar för olika resemängder. Slutsatsen i underlaget är att spårväg är den kollektivtrafiklösning som bäst stödjer den utveckling som beskrivs i översiktsplanen för Uppsala kommun.

Läs jämförelseutredningen i sin helhet (PDF, 1 MB)

Läs en sammanfattning av jämförelseutredningen (PDF, 652 KB)

Uppdaterad: