Förstudie och utredning

Beslutet om att planera för spårväg grundar sig bland annat i en systemvalsstudie av kollektivtrafiken i Uppsala stad. Systemvalsstudien har uppdaterats och fördjupats i en utredning som tittar närmare på spårväg och BRT (Bus Rapid Transit) som möjlig lösning.

Systemvalsstudien som genomfördes 2016 kartlägger förutsättningar för och jämför följande typer av kollektivtrafiksystem: buss, snabbussar, så kallade bus rapid transit (BRT) och spårväg. WSP genomförde studien på beställning av Regionen och Uppsala kommun. 

Systemvalsstudiens slutsats är att om det blir en fullutbyggnad enligt översiktsplanen är det bara spårväg som klarar av de resemängder som förväntas till år 2050. Det gäller särskilt de sträckor som ligger söder om Uppsala centralstation. 

Läs systemvalsstudien (PDF, 6 MB)

Ny utredning tar hänsyn till nya förutsättningar

I februari 2020 tog kommunen och regionen emot en utredning som jämför spårväg och BRT. Utredningen är en fortsättning och uppdatering av systemvalsstudien som gjordes 2016. Utredningen tar hänsyn till de förändringar som skett sedan systemvalsstudien 2016. Till exempel fanns inte Uppsalapaketet med dess markanvändning och tidplan som förutsättning när systemvalsstudien togs fram. Utredningen har genomförts av Trivector på beställning av Uppsala kommun och Region Uppsala.

Utredningen fastställer att både spårväg och BRT är bra system för att skapa en effektiv och attraktiv kollektivtrafik. De har däremot olika förutsättningar och passar för olika resemängder. Slutsatsen i underlaget är att spårväg är den kollektivtrafiklösning som bäst stödjer den utveckling som beskrivs i översiktsplanen för Uppsala kommun.

Läs jämförelseutredningen i sin helhet (PDF, 1 MB)

Läs en sammanfattning av jämförelseutredningen (PDF, 652 KB)

Uppdaterad: