Förstudie: systemval för framtiden

Beslutet om att planera för spårväg grundar sig bland annat i en systemvalsstudie av kollektivtrafiken i Uppsala stad.

Systemvalsstudien kartlägger förutsättningar för och jämför följande typer av kollektivtrafiksystem: buss, snabbussar, så kallade buss rapid transit (BRT) och spårväg. Studien beställdes av Regionen och Uppsala kommun och togs fram av WSP 2016. 

Systemvalsstudiens slutsats är att om det blir en fullutbyggnad enligt översiktsplanen är det bara spårväg som klarar av de resemängder som förväntas till år 2050. Det gäller särskilt de sträckor som ligger söder om Uppsala centralstation. För sträckningen norr om centralstationen kan vanliga bussar eller BRT-system klara av de förväntade resemängderna. I samband med genomförandebeslutet kommer ett jämförelseunderlag mellan BRT och spårväg att tas fram.

Ta del av förstudien i sin helhet 

 

Uppdaterad: