Så arbetar vi hållbart med Stadshuset

Stadhuset ska bli ett hus för medborgarservice och demokrati. Det innebär att huset ska kunna ta emot många besökare, erbjuda en bra arbetsmiljö, bidra till en god stadsmiljö och göra så lite negativt avtryck på miljön som möjligt.

För att nå det har det kommunala fastighetsbolaget FFAB tagit fram ett hållbarhetsprogram. Programmet hjälper FFAB och entreprenörerna att samla ihop alla hållbarhetsfrågor och prioritera arbetet på bästa sätt.

Om hållbarhetsprogrammet

Syftet med hållbarhetsprogrammet är att genomföra åtgärder som bidrar till positiva effekter och minimerar negativ påverkan på ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet för byggnaden, användarna och närområdet. Här kommer hållbarhetsmålen i korthet.

 • Ekologisk hållbarhet: Byggnaden ska vara energieffektiv och klara Boverkets kommande nära-noll-energikrav. Det uppnår vi genom att använda klimatneutrala energikällor, välja byggmaterial med omsorg, hantera avfall på ett ansvarsfullt sätt och bidra till biologisk mångfald. Om och tillbyggnaden ska även certifieras enligt miljöcertifieringssystemet BREEAM-SE betygsnivå Excellent.
 • Social hållbarhet: Byggnaden ska vara välkomnande och tillgänglig för alla invånare i kommunen. Det ställs även sociala krav på produkter som används när vi bygger det nya Stadshuset, exempelvis trä och sten. Det innebär att de ska tillverkas enligt Internationella arbetstagarorganisationens kärnkonventioner (ILO) om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption.
 • Ekonomisk hållbarhet: Byggnaden ska vara ekonomisk att driva för att säkerställa att kommunen kan äga och driva Stadshuset på lång sikt. Utformningen av lokaler i markplan och utomhusmiljön ska bidra positivt till det lokala näringslivet.

Några av hållbarhetsprogrammets åtgärder

I hållbarhetsprogrammet finns många konkreta åtgärder. Här berättar vi om några, du hittar alla i hållbarhetsprogrammet.

 • Tryggheten ska öka runt Stadshuset dygnet runt, framförallt för gång- och cykeltrafiken vid byggnaden och belysningen.
 • Stadshuset ska vara tillgängligt för alla, oavsett funktionsvariation.
 • Stadhuset kommer ha så kallade biotoptak med minst tio olika arter gräs, örter och sedumväxter.
 • Vi planerar att installera solceller på cirka 1 000 kvadratmeter som kan generera minst 100 MWh solel till stadshuset per år.
 • Träd omplanteras och nyplanteras för att öka den biologiska mångfalden.
 • Vi sparar och återanvänder stommen och byggnadsdetaljer från det befintliga stadshuset för att spara resurser och tidstypiska detaljer med kulturvärden.
 • Mer än 900 nya cykelparkeringar kommer att finnas runt stadshuset.
 • Vi köper in koldioxidneutral värme och kyla till Stadshuset. Utöver den el vi producerar själva handlar vi enbart el som är märkt med Bra miljöval.
 • När stadshuset är klart kommer många av kommunens verksamheter som vänder sig mot dig som är medborgare att jobba i Stadshuset. I bottenvåningen kommer kontaktcenter, utställningslokalen Uppsalarummet, en ljusgård, ett café och en restaurang vara öppen för allmänheten.

Läs hela Hållbarhetsprogrammet (PDF, 472 KB)

Uppdaterad: