Hållbara materialval

För att spara på miljön, ekonomin och våra gemensamma kulturvärden försöker vi återvinna så mycket vi kan från rivningen av Stadshuset. Här berättar vi om materialhanteringen som en del av hållbarhetsarbetet.

Ekologiska val

Det ingår i miljöcertifieringen BREEAM-SE att välja material utifrån olika byggnadselements (till exempel ytterväggar) livscykel och ta hänsyn till råvaran, transporter, tillverkning, användning, återvinning och slutligt omhändertagande. Stadshusets stomme och fasad har noggrant valts ut med tanke på miljöpåverkan under deras livscykel. Så gott som allt material som byggs in bedöms utifrån miljö- och hälsoskadligt innehåll. Vi minimerar till exempel ämnen såsom bly, nickel och hormonstörande ämnen såsom olika ftalater (mjukgörare) i plaster.

Solceller

Solceller på cirka 1 000 kvadratmeter installeras vilket kan ge minst 100 MWh solel till stadshuset varje år.

Gröna tak

Stadshuset kommer även att ha gröna tak (biotoptak) med minst tio olika sorters gräs, örter och sedumväxter. Gröna tak bidrar med flera ekosystemtjänster såsom ökad biologisk mångfald som är till nytta för insekter så som fjärilar och bin. Gröna tak bidrar också med isolering mot värme, kyla och buller och de minskar även mängden vatten som rinner av taken. På så sätt minskas mängden föroreningar i dagvattnet (regnvatten).

Sociala krav vid val av material

Det ställs även sociala krav på produkter som används när vi bygger det nya stadshuset, exempelvis trä och sten. Det innebär att de ska tillverkas enligt Internationella arbetstagarorganisationens kärnkonventioner (ILO) om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption. Till exempel kan det vara krav på hur sten bryts och hur arbetsförhållandena är för de som bryter stenen. Det finns även krav på arbetsmiljöer som förorsakas av luftföroreningar, buller och vibrationer. Sociala krav omfattar också skydd mot barnarbete och säkerhet vid användning av kemiska produkter.

För träprodukter finns det också olika certifieringssystem som säkerställer att det går att spåra vilket land träråvaran har avverkats i. Det ingår också att trämaterialet har avverkats på ett lagligt sätt och att intyg finns.

Ekonomiska val

Vi återanvänder material från rivningen vilket är positivt för ekonomin. Därför har vi sparat marmor, teak och älvdalskvartsit som vi kan återanvända under renoveringen.  Materialen kommer att användas både som byggnadsmaterial och som tidstypiska inredningsdetaljer med högt kulturvärde, till exempel fönsterbågar av teak, emaljplåtar på fasaderna, koppartak, spiraltrappor och armaturer.

Uppdaterad: