Fullerö 21:66 och 21:57

Intill Fullerö trafikplats pågår ett arbete med att detaljplanelägga ett verksamhetsområde. 

Det aktuella området ligger cirka 3 kilometer sydväst om Storvreta centrum och cirka 9 kilometer norr om Uppsala. Planområdet ligger direkt öster om avfarten från E4, Trafikplats Fullerö. 

Planen syftar till att skapa ett verksamhetsområde med företagspark med en bruttoarea på cirka 130 000 kvadratmeter för verksamheter, industri, kontor och idrottsanläggning.

Granskning av detaljplanen har avslutats

Detaljplanen har varit på granskning t o m 27 maj 2021 och det har funnits möjlighet att lämna in synpunkter. Vi har efter det sammanställt synpunkterna och besvarat de frågor som kommit in. Nästa steg är att lämna handlingarna till plan- och byggnadsnämnden för ett beslut om godkännande av detaljplanen. Detaljplanen kommer sen även att lämnas till Kommunstyrelsen för beslut om antagande. Detta sker preliminärt i september.  

Vad händer sen?

De sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende i området som under granskning och/eller samråd skriftligen framfört synpunkter som inte har tillgodosetts, har rätt att överklaga planen efter antagandet. Om inget överklagande sker så vinner detaljplanen laga kraft tre veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens digitala anslagstavla. Därefter kan nästa skede, projektering och byggande, påbörjas av den privata exploatören.

 

Tidplan

Samråd: 2019-02-01 till 2019-03-15
Granskning 1: 2019-12-18 till 2020-02-12[LE1] 
Granskning 2: 2021-04-15 till 2021-05-27
Preliminärt antagande: tredje kvartalet 2021


Karta

Uppdaterad: