Fullerö 21:66 och 21:57

Intill Fullerö trafikplats planeras ett verksamhetsområde. 

Det aktuella området ligger cirka 3 kilometer sydväst om Storvreta centrum och cirka 9 kilometer norr om Uppsala. Planområdet ligger direkt öster om avfarten från E4, Trafikplats Fullerö. 

Planen syftar till att skapa ett verksamhetsområde med företagspark med en bruttoarea på cirka 130 000 kvadratmeter för verksamheter, industri, kontor och idrottsanläggning.

Detaljplanen har vunnit laga kraft

Detaljplanen var på granskning under våren 2021 och då fanns det möjlighet att lämna in synpunkter. Efter det sammanställde vi synpunkterna och besvarade de frågor som kom in. Därefter lämnades handlingarna till plan- och byggnadsnämnden som beslutade om ett godkännande av detaljplanen. Kommunfullmäktige har sen tagit beslut om antagande av detaljplanen vilken vann laga kraft den 15 oktober.

Vad händer sen?

Nu börjar nästa skede med projektering och byggande. Under våren 2022 kommer planering av utbyggnad av nya gator, ledningar och beredning av marken för verksamheter att påbörjas.

 

Tidplan

Samråd: 2019-02-01 till 2019-03-15
Granskning 1: 2019-12-18 till 2020-02-12
Granskning 2: 2021-04-15 till 2021-05-27
Antagande: 15 oktober 2021


Karta

Uppdaterad: