Fullerö 21:66 och 21:57

Intill Fullerö trafikplats planeras ett verksamhetsområde. 

Det aktuella området ligger cirka 3 kilometer sydväst om Storvreta centrum och cirka 9 kilometer norr om Uppsala. Planområdet ligger direkt öster om avfarten från E4, Trafikplats Fullerö. 

Planen syftar till att skapa ett verksamhetsområde med företagspark med en bruttoarea på cirka 130 000 kvadratmeter för verksamheter, industri, kontor och idrottsanläggning.

Detaljplanen har vunnit laga kraft

Vad händer nu?

Nu börjar nästa skede med projektering och byggande. Under våren 2022 startade planeringen av utbyggnad av nya gator, ledningar och beredning av marken för verksamheter.

 
Karta

Uppdaterad: