Förslag till fördjupad översiktsplan

Här kan du ta del av förslaget till den fördjupade översiktsplanen för de sydöstra stadsdelarna. Det finns också en kortare version som sammanfattar förslaget.

Här hittar du förslaget till fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna och tillhörande bilagor. Förslaget var ute på samråd under perioden 2 mars–15 maj 2020.

Kortversion av förslaget

Förslaget finns även i tryckt format på följande platser:

Kort om förslaget

Nedan följer kort information om innehållet i förslaget.

Berörda områden

Det planerade området omfattar Bergsbrunna, Nåntuna, Sävja och Vilan samt en grupp byar och områden med fristående hus.

Planområdet och de sydöstra stadsdelarna ligger cirka 5 kilometer från Uppsala centrum, nära gränsen mot Knivsta kommun. Det sträcker sig cirka 4–6 kilometer i nordsydlig riktning och cirka 5 kilometer i östvästlig rikting och har en total areal på 1684 hektar.

Utbyggnaden sker över lång tid

En begränsad del av de miljöer som finns i området idag påverkas direkt av nybyggnationen, men inga stora förändringar sker direkt eftersom det är en lång process. Den nya bebyggelsen kommer att ligga på mark som idag är obebyggd, främst skogsmiljöer. I viss utsträckning kommer det att byggas även på åkermark och på mark som inte används i dag.

Sammantaget ska området som berörs rymma cirka 21 500 nya bostäder och 10 000–15 000 nya arbetsplatser. Det innebär att de första 800 nya bostäderna behöver vara klara 2025 och att det byggs cirka 800 bostäder varje år från det fram till 2050.

Se en större bild över området som omfattas av förslaget


Kartan ovan visar det område som omfattas av den fördjupade översiktsplanen för de sydöstra stadsdelarna.

Bebyggelsen

Den nya bebyggelsen ordnas i ett antal stadsdelar som binds samman av en ny kapacitetsstark kollektivtrafik.

Där det är möjligt kopplas de nya stadsdelarna också till södra Sävja och Bergsbrunna, med gator för enbart gång- och cykeltrafik.

Runt den nya järnvägsstationen skapas en stadsnod med intensivt kulturellt och kommersiellt utbud både natt- och dag. I väster skapas en lite mindre stadsdelsnod men med liknande innehåll. Utmed hela kollektivtrafikstråket placeras service och butiker för att skapa en inbjudande, funktionell och levande mötesplats. Särskilda boenden av olika slag, vårdcentraler, tandvård och annan service planeras i närhet till hållplatser för kollektivtrafiken.

Tydliga kvarter

Den nya stadsmiljön präglas av tydliga kvarter, stadsgator med grönska, torg och parker. Bebyggelsen runt den nya järnvägsstationen och utmed kollektivtrafikstråket är mellan sex och åtta våningar. I de kvarter som domineras av flerbostadshus är de runt fem våningar för att i utkanterna av stadsdelarna bli ännu lite lägre, huvudsakligen radhus i två till tre våningar.

Mark bevaras för odling och bete

Den mark som redan används idag bevaras i stor utsträckning för odling och bete. Undantaget är en cirka 200 meter bred zon med kvarter utmed järnvägen. Totalt används ungefär 350 hektar mark inom planområdet till nya kvarter, vägar, bostäder, skolor inklusive skolgårdar, handel, idrott med mera.

Nya tekniska lösningar för miljön

Alla gator är gröna och i gatorna infiltreras och renas dagvatten. I planerna ingår ett nytt innovativt tekniskt försörjningssystem. Det innebär nya tekniska lösningar för energiproduktion där energilagring, sopsortering och avloppshantering ingår i ett kretslopp. Det ger ett effektivt nyttjande av resurser och det hjälper oss att nå målet om en klimatpositiv stad.

Det nya försörjningssystemet blir synligt genom de gemensamma multihubbarna där till exempel parkering, sopsortering och en rad andra gemensamma funktioner samlas. Den lokala produktionen av energi syns också i miljön genom solceller på tak och fasader.

Gator, torg och parker

Alla gator har ungefär samma bredd - cirka 24 meter. Undantaget är kollektivtrafikstråket och väg 255 som kommer att bli bredare. Gatorna har olika trafikering beroende på var de ligger men gemensamt för dem alla är den omfattande grönskan. Stort fokus på möjlighet till sociala aktiviteter prioriteras vid utformningen av gatorna. Gator som har lite trafik får mindre yta för trafik och yta med mer grönska, plats för lek, samvaro och planteringar. Genom de största kvarteren föreslås smala gränder.

Parker, gator och torg utgör tillsammans med större sparade stråk av natur ett system av rekreativa stråk i stadsmiljön. De knyter samman enskilda kvarter och stadsdelar med såväl Lunsen, slättlandskapet och årummet. På skolgårdar och i kvarter som är tillräckligt stora sparas partier av natur.

Två gemensamma stads- och odlingsparker föreslås öster om järnvägen respektive väster om väg 255. Skolor och förskolor lokaliseras så att de har god tillgång till grönområden.

Hållbara transporter

Hållbara sätt att resa prioriteras i planförslaget. Det kommer att vara enklast att ta sig fram med cykel eller till fots i området.

En ny trafikplats för motorfordon på E4 ingår i planförslaget. Det finns också en väg fram till den nya järnvägsstationen. Tre tunnelpassager under järnvägen föreslås för att koppla ihop den östra sidan med den västra. Ett förslag är att väg 255 byggs om till boulevard och en ny gata föreslås parallellt med järnvägens östra sida.

Verksamheter och näringsliv

Ett utredningsområde för verksamheter så som lättare industri, logistik och service föreslås väster om E4:an i höjd med rastplatsen Mora stenar. Utredningsområdet kommer att kräva fördjupade studier vad gäller storlek, utformning och innehåll.

Lokal livsmedelsförsörjning

Den bördiga jordbruksmarken öster om järnvägen säkras för livsmedelsproduktion med fokus på det lokala. Nuvarande markägare uppmuntras ta initiativ till nya affärsmodeller. Möjligheten till försäljning direkt till privatpersoner och näringsidkare ska underlättas.

Uppdaterad: