Förslag till fördjupad översiktsplan

Här kan du ta del av utställningsförslaget till den fördjupade översiktsplanen för de sydöstra stadsdelarna. Det finns också en kortare version som sammanfattar förslaget och en samrådsredogörelse där du kan ta del av synpunkter som kom in under samrådet våren 2020. Utställningen av förslaget avslutades 6 april 2021.

Här hittar du utställningsförslaget till fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna och tillhörande bilagor. Du hittar även en kortare version som sammanfattar förslaget. Förslaget ställdes ut 25 januari–6 april 2021 och under utställningstiden var det möjligt att lämna synpunkter på det.

Utställningshandling med bilagor

Kortversion av utställningshandlingen

Den korta versionen av förslaget finns även på språken engelska, arabiska, sorani och persiska.
Kortversion på andra språk

Samrådsredogörelse

Förslaget till fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna var ute på samråd under perioden 2 mars–15 maj 2020. Vi fick in cirka 400 yttranden under samrådet och utifrån dessa har vi tagit fram det reviderade förslaget som du hittar här ovanför. På länken nedan kan du ta del av samrådsredogörelsen.
Samrådsredogörelse efter samråd om förslaget till fördjupad översiktsplan (PDF, 3 MB)

Kort om förslaget

Nedan följer kort information om innehållet i utställningsförslaget.

Berörda områden

Det planerade området omfattar Bergsbrunna, Nåntuna, Sävja och Vilan samt en grupp byar och områden med fristående hus.

Planområdet och de sydöstra stadsdelarna ligger cirka 5 kilometer från Uppsala centrum, nära gränsen mot Knivsta kommun. Det sträcker sig cirka 4–6 kilometer i nordsydlig riktning och cirka 5 kilometer i östvästlig riktning och har en total areal på 1684 hektar.

Utbyggnaden sker över lång tid

En begränsad del av de miljöer som finns i området idag påverkas direkt av nybyggnationen, men inga stora förändringar sker direkt eftersom det är en lång process. Den nya bebyggelsen kommer att ligga på mark som idag är obebyggd, främst skogsmiljöer. I viss utsträckning kommer det att byggas även på åkermark och på mark som inte används i dag.

Sammantaget ska området som berörs rymma cirka 21 500 nya bostäder och 10 000–15 000 nya arbetsplatser. Det innebär att de första 800 nya bostäderna behöver vara klara 2025 och att det byggs cirka 800 bostäder varje år från det fram till 2050.

Se en större bild över området som omfattas av förslaget (PDF, 2 MB)Karta som visar det område som mfattas av den fördjupade översikstplanen. Planområdet och de sydöstra stadsdelarna ligger cirka 5 kilometer från Uppsala centrum, nära gränsen mot Knivsta kommun. Det sträcker sig cirka 4–6 kilometer i nordsydlig riktning och cirka 5 kilometer i östvästlig riktning och har en total areal på 1684 hektar.Kartan ovan visar det område som omfattas av den fördjupade översiktsplanen för de sydöstra stadsdelarna.

Bebyggelsen

Den nya bebyggelsen ordnas i ett antal stadsdelar som binds samman av en ny kapacitetsstark kollektivtrafik.

Där det är möjligt kopplas de nya stadsdelarna också till södra Sävja och Bergsbrunna, med gator för enbart gång- och cykeltrafik.

Runt den nya järnvägsstationen skapas en stadsnod med intensivt kulturellt och kommersiellt utbud både natt- och dag. I väster skapas en lite mindre stadsdelsnod men med liknande innehåll. Utmed hela kollektivtrafikstråket placeras service och butiker för att skapa en inbjudande, funktionell och levande mötesplats. Särskilda boenden av olika slag, vårdcentraler, tandvård och annan service planeras i närhet till hållplatser för kollektivtrafiken.

Den nya stadsmiljön

Huvuddelen av planområdet föreslås bli vår tids version av trädgårdsstaden. Det innebär en grön stadsmiljö med bebyggelse i kvarter med 2 och 5 våningar. Här finns olika typer av bostadshus, såväl småhus som flerbostadshus. Med småhus menas fristående småhus, parhus, kedjehus och radhus. Totalt används ungefär 350 hektar mark inom planområdet till nya kvarter, vägar, bostäder, skolor inklusive skolgårdar, handel, idrott med mera.

Mark bevaras för odling och bete

Den mark som redan används för odling och bete bevaras i stor utsträckning. Undantaget är en zon med kvarter öster om järnvägen samt viss exploatering norr om Sävja gård.

Nya tekniska lösningar för miljön

Alla gator har grönska i sig och i gatorna fördröjs, renas och infiltreras det regnvatten som faller på gatorna (dagvatten). Ett nytt innovativt tekniskt försörjningssystem arbetas fram parallellt med den fördjupade översiktsplanen. Det innebär nya tekniska lösningar för energiproduktion där energilagring, sopsortering och avloppshantering ingår i ett kretslopp. Det ger ett effektivt nyttjande av resurser och det hjälper oss att nå målet om en klimatpositiv stad.

Gator, torg och parker

Alla gator är breda. Gatorna har olika mängd trafik men alla gator kan användas för gång, cykel och angöring med bil. Ett viktigt karaktärsdrag är grönskan. Stort fokus på möjlighet till sociala aktiviteter prioriteras vid utformningen av gatorna. På gator som har lite trafik finns mer plats för grönska, plats för lek, samvaro och planteringar.

Parker, gator och torg utgör tillsammans med spridningskorridor och gröna kilar ett system av rekreativa stråk i stadsmiljön. De knyter samman enskilda kvarter och stadsdelar med såväl Lunsen, slättlandskapet och årummet. På skolgårdar och i kvarter som är tillräckligt stora sparas partier av natur.

Två gemensamma stads- och odlingsparker föreslås öster om järnvägen respektive väster om väg 255. Skolor och förskolor lokaliseras så att de har god tillgång till grönområden.

Hållbara transporter

Hållbara sätt att resa prioriteras i planförslaget. Det kommer att vara enklast att ta sig fram med cykel eller till fots i området.

En ny trafikplats för motorfordon på E4 ingår i planförslaget. Det finns också en väg fram till den nya järnvägsstationen. Tre tunnelpassager under järnvägen föreslås för att koppla ihop den östra sidan med den västra. Väg 255 byggs om till stadsgata och en ny gata föreslås parallellt med järnvägens östra sida.

Verksamheter och näringsliv

I stadsnoden vid stationsområdet och i stadsdelsnoden vid korsningen väg 255/kollektivtrafikboulevarden planeras för kontor, hotell handel, kulturverksamhet, vårdlokaler och restauranger mer mera. Ett utredningsområde för verksamheter så som lättare industri, logistik, återvinning och eventuell energiproduktion och reningsverk föreslås väster om E4:an. Utredningsområdet kommer att kräva fördjupade studier vad gäller storlek, utformning och innehåll.

Lokal livsmedelsförsörjning

Den bördiga jordbruksmarken öster om järnvägen säkras för livsmedelsproduktion med fokus på det lokala. Nuvarande markägare uppmuntras ta initiativ till nya affärsmodeller. Möjligheten till försäljning direkt till privatpersoner och näringsidkare ska underlättas.

Uppdaterad: