Kartor i 3D

Under samrådet våren 2020 visades huvuddragen i samrådsförslaget översiktligt i en enkel 3D-modell här på webben. Under utställningen som pågick 25 januari–6 april 2021 presenterades istället utvalda kartor ur utställningsmaterialet i den digitala stadsmodellen över Uppsala.

Under utställningen av förslaget presenterade vi tre utvalda kartor ur utställningsmaterialet i den digitala stadsmodellen över Uppsala. De kartor som visades i 3D är

  • plankartan
  • karta för grönska och rekreation
  • karta för transportinfrastruktur.

Så här använder du 3D-modellen
Teckenförklaring till de olika 3D-kartorna

Se utvalda kartor i 3D 
(den 3D-karta som visas först är plankartan)
Översiktlig bild på 3D-kartan för transportinfrastruktur
Bild: Vy från kartan för transportinfrastruktur i 3D-modellen.

3D-modellen som visades under samrådet

Under samrådet våren 2020 (mars–maj 2020) visades samrådsförslaget i en enkel 3D-modell som vi presenterade här på webben. Syftet var att öka förståelsen för huvuddragen i förslaget, det vill säga

  • utbredning av bebyggelse
  • förekomsten av grönska i stadsrummen
  • kopplingar mellan olika delar inom området och ut mot omgivningarna
  • bebyggelsens variation i höjd.

Skissartad modell visade förslaget på nytt sätt

Modellen var skissartad för att göra de tydligt att det var en arbetsmodell. Försöket var en del i vårt arbete att hitta nya, innovativa sätt att kommunicera. Vi använder också modellen som underlag för beräkning av ytor, för att bedöma platsens möjlighet att rymma de skolor, förskolor, kontor och bostäder som är målbilden.

Modellen visade huvuddragen översiktligt

Utifrån yttranden och insändare vi fått in har vi förstått att det uppfattades som att modellen visade ett färdigt förslag. Modellen visade inte ett färdigt förslag, utan den syftade till att översiktligt beskriva huvuddragen i förslaget.

Utformningen av de olika kvarteren kommer stegvis växa fram i de processer som följer när den fördjupade översiktsplanen antagits. I följande detaljplaner och i bygglovskedet kommer frågor att förtydligas. Under båda dessa processer får berörda möjlighet att lämna synpunkter.

Uppdaterad: