Ombyggnad av Sysslomansgatan

Våren 2016 startade ombyggnaden av Sysslomansgatan. Målet är att skapa bättre förutsättningar för gående och cyklister samtidigt som stråket blir mer attraktivt och trivsamt.

Sysslomansgatan är ett centralt stadsstråk där många Uppsalabor och besökare rör sig varje dag. Gatan är lång och har olika karaktär på olika sträckor. En del av gatan kantas av butiker och olika verksamheter vilket ger bra förutsättningar för ett rikt gatuliv. Målet med ombyggnationen av Sysslomansgatan är att skapa en trivsam och säker gata där det är enkelt att ta sig fram. Här ska verksamheterna längs gatan vara lätta att nå och det ska finnas utrymme för uteserveringar.

Åtgärder

Vi bygger om Sysslomansgatan mellan S:t Olofsgatan och Ringgatan. Under ombyggnationen ska vi bland annat

  • bredda gångbanan där det är möjligt och sätta upp nya belysningsstolpar
  • bygga cykelbanor där det finns utrymme
  • bygga om korsningarna med marksten
  • tillgänglighetsanpassa entréer till butiker och bostäder
  • skapa mer utrymme för uteserveringar.

Se skisser över Sysslomansgatan (PDF, 1 MB)

Trädfällning och återplantering

I samband med ombyggnaden av Sysslomansgatan kommer kommunen att föryngra trädbeståndet längs gatan. Totalt tar vi ned 14 träd och återplanterar 25 träd under 2017.

Träden som tas ned visar tecken på nedsatt vitalitet och liten tillväxt. Det betyder att trädbeståndet längs Sysslomansgatan överlag är i behov av föryngring. Genom att ta ned gamla träd och återplantera nya som kan växa sig starka kan vi behålla en fin grönstruktur längs gatan även i framtiden.

Träden återplanteras på tidigare och helt nya platser utmed sträckan St Olofsgatan till Ringgatan. Vi kommer att plantera 18 magnolior, tre bergkörsbär, två prydnadskörsbär, en vårtbjörk och en smalkronig avenbok. Träden är vid planteringstillfället av en rejäl storlek för att ge det nya gaturummet ett nytt ansikte. I anslutning till de nya trädplanteringarna passar vi också på att plantera perenner och buskar vilket tillsammans med de blommande träden ger gatan en helt ny karaktär.

Tidplan

Ombyggnationen av Sysslomansgatan tar längre tid än beräknat. Det beror bland annat på att det tillkommit elkabelarbeten och på att vi påträffade ett skyddsrum under arbetet.

Det är för tillfället ganska stökigt att ta sig fram på sträckan Luthagsesplanaden-Ringgatan men så snart elarbetet är färdigt återställer vi gångbanan och kan hålla minst en hel gångbana öppen. För tillfället leder vi gående till den gångbana där det inte schaktas.

Vi prioriterar att få klart alla gång- och cykelbanor, belysning och trädplanteringar i första hand. Sedan utför vi asfaltering och arbeten i korsningar för körbanorna.

Arbetet är väderberoende och vi jobbar på så länge det fungerar. Under vintern, när det är tjäle i marken, måste vi göra ett tillfälligt uppehåll.

Färdigt december 2017:
• Gång- och cykelbanor
• Plantering av nya träd

Färdigt till sommaren 2018:
• Kompletterande belysning vid övergångsställen mellan S:t Olofsgatan och Luthagsesplanaden
• Körbanor mellan Skolgatan och Ringgatan

Mer information

Projektledare
Camilla Karlsson
15 november 2017