Detaljplaner

Två detaljplaner antogs den 28 maj 2018, kvarteret Vinghästen med flera och kvarteret Sagan med flera.

Illustration: Warm in the winter/Mandaworks

Det blev ett positivt beslut i kommunfullmäktige när Ulleråkers två första detaljplaner gick upp den 28 maj. Det sista steget innan planerna vinner laga kraft är överklagandeperioden – därefter går utvecklingen av Ulleråker in i en ny fas.

Detaljplanerna vinner laga kraft 3 veckor efter det att antagandebeslutet satts upp (anslagits) på kommunens anslagstavla, om den inte blivit överklagad.

För att ha rätt att överklaga ska man vara berörd av detaljplanen och senast under granskningstiden ha framfört skriftliga synpunkter som inte har blivit tillgodosedda av kommunen. Tiden för överklagande är tre veckor från att kommunen tillkännagivit beslutet på kommunens anslagstavla. Protokollet justerades den 7 juni.

Länsstyrelsen kan upphäva en detaljplan om de bedömer att den strider mot någon av de överprövningsgrunder som Länsstyrelsen har att bevaka. 

Detaljplan Kvarteret Sagan med flera

Detaljplan Kvarteret Vinghästen med flera

 

Uppdaterad: