Centrala Ulleråker

Centrala Ulleråker kommer att börja byggas i första kvartalet 2022. I området planeras för 1600 nya bostäder, handel inklusive en stor livsmedelshandel, ett centralt torg, ett kulturhus, förskolor, grundskola och två mobilitetshus.

De första detaljplanerna i projektet vann laga kraft hösten 2019 och ligger inom delprojektet Centrala Ulleråker. Kommunen har skrivit markanvisningsavtal med 10 olika byggherrar gällande mark i Centrala Ulleråker. Byggandet påbörjas i januari 2022.

Redan i dagarna kan ni se människor som markerar träd som ska fällas för att göra plats för gator i första steget och därefter torg och bostäder. Tidigare har vi gjort en inventering för att spara så många skyddsvärda träd som möjligt och därför är det viktigt att markera tydligt inför trädfällningen. Detta kommer att ske i etappvis med start under första kvartalet 2022.

Området som det rör sig om sträcker sig mellan Dag Hammarskölds väg i väster till Ulleråkersvägen i öster samt mellan Emmy Rappes väg i norr till Ulleråkersvägen i söder.

 

Alla fällda träd kommer till nytta, t.ex. genom användas till konst, sittmöbler, naturvård samt virke till snickeri.

 

 

Illustration Centrala Ulleråker;Warm in the winter_Mandaworks_webb.jpg

Uppdaterad: