Kvarteret Sagan med flera

Illustration: Mandaworks/Warm in the winter

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige 28 maj 2018. Beslutet vinner laga kraft när tiden för överklagande gått ut (2018-06-28) och länsstyrelsen inte beslutat att överpröva planen. I de fall antagandebeslutet överklagas eller länsstyrelsen beslutar att överpröva kommunens antagandebeslut, vinner beslutet inte laga kraft förrän dessa ärenden är avgjorda. 

Planhandlingarna som finns på denna sida har ännu inte vunnit laga kraft. Det betyder att dessa handlingar inte kan användas som underlag för att till exempel söka bygglov eller andra tillstånd. 

Planens innehåll

Detaljplanen omfattar tre kvarter och möjliggör byggnation av cirka 450 bostäder, cirka 2 000 kvadratmeter lokalyta för centrumverksamhet, en förskola om 4 avdelningar i det södra kvarteret samt ett LSS-boende med fem bostäder i det norra kvarteret. 

De tre kvarteren runt Lyrikparken bidrar alla arkitektoniskt till Ulleråker genom att de anspelar på det befintliga byggnadsbeståndets kvaliteter men även tillför nya inslag. Kvarteren vänder sig ut mot omgivande gator, främst mot kollektivtrafikstråket och dess korsning med andra gator, med lokaler i bottenplan. Två högre byggnader, mellan tio och tolv våningar, planeras i planområdets norra del mot korsningen med Ulleråkersvägen och i det södra kvarteret dikt an Lyrikparken. Mot Ulleråkersvägen regleras höjden på byggnader mer restriktivt jämfört med bebyggelse mot kollektivtrafikstråket. Detta med hänsyn till boende på östra sidan av Ulleråkersvägen samt utifrån kulturmiljöskäl.

Inom planområdet kommer en kvarterspark, Lyrikparken, att utvecklas. Särskilt det gamla vattentornet kommer att kunna lyftas fram i gestaltningen av parken mot det nya kollektivtrafikstråket. Ett större tvärgående och publikt stråk, Emmy Rappe-stråket, förbinder planområdet med Kronparken i norr och Fyrisån i öster. Vid placering och utformning av parken och bebyggelsen har förvaltningen försökt spara så många lärkträd som möjligt. En överföringsledning för vatten och avlopp mellan Rosendal och Kungsängsverket genom Ulleråker sätter vissa begränsningar i hur många träd som kan sparas.

Antagandehandlingar

Underlagsutredningar (nya och uppdaterade inför antagandeskede)

Övriga underlagsutredningar redovisades i samband med planens granskning i december 2017. 

 

 

Uppdaterad: