Kvarteret Vinghästen med flera

 

Illustration: Mandaworks/Warm in the winter

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige 28 maj 2018. Beslutet vinner laga kraft när tiden för överklagande gått ut (2018-06-28) och länsstyrelsen inte beslutat att överpröva planen. I de fall antagandebeslutet överklagas eller länsstyrelsen beslutar att överpröva kommunens antagandebeslut, vinner beslutet inte laga kraft förrän dessa ärenden är avgjorda.

Planhandlingarna som finns på denna sida har ännu inte vunnit laga kraft. Det betyder att dessa handlingar inte kan användas som underlag för att till exempel söka bygglov eller andra tillstånd.

Planens innehåll

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en första utbyggnadsetapp inom programområdet Ulleråker. Ett genomförande av planen syftar till att uppnå god vattenmiljö, hållbara vardagsresor och god stadsmiljö i enlighet med planprogrammet för Ulleråker. Planen ska kunna genomföras utan ökad risk för den långsiktiga dricksvattenproduktionen. I detaljplanen tar det sig bland annat uttryck i bestämmelser om släckvattenzoner och dagvattenhantering, placering av mobilitetsanläggningar, utformning av gator och gatunät, samt reglering av mark för kollektivtrafik.

Planområdet utgör delar av det som kommer att bli Ulleråkers nya stadsdelscentrum. Planen omfattar sex kvarter och möjliggör byggnation av cirka 950 bostäder, cirka 9 000 kvadratmeter lokalyta för centrumverksamhet och kontor, förskola (6 avdelningar) samt två mobilitetshus som bland annat ska rymma delar av stadsdelens bilparkeringar (cirka 1200 platser). Planen rymmer en blandad och relativt tät stadsbebyggelse i huvudsak mellan sex och nio våningar, men som innehåller byggnader från tre till fjorton våningar.

Planen innehåller också allmän plats i form av torg och gator som bland annat har plats för det nya kollektivtrafikstråket, en central hållplats och en fristående torgbyggnad. Avgränsningen av allmän plats har gjorts för att detaljplanen tillsammans med detaljplan för kvarteret Sagan m fl ska kunna rymma den infrastruktur som är nödvändig för den första utbyggnadsetappen. Det innebär att Bergtrollsvägen i norra delen av planområdet samt Ulleråkersvägen och Morgondrömsvägen får sin fortsättning och möter gatorna i detaljplan för kvarteret Sagan m.fl.

Planen ger också utrymme för en ombyggnad av Dag Hammarskjölds väg för att klara en framtida kapacitetsökning då Ulleråker och Södra staden byggs ut. Planen anger också plats för en bård med parkmark längs Dag Hammarskjölds som har som syfte att bevara upplevelsen av att vägen sträcker sig genom Kronparken. Vägens raka sträckning genom Kronparken är en del i uttrycket av riksintresset för kulturmiljön.

Antagandehandlingar

Underlagsutredningar (nya och uppdaterade)

Övriga underlagsutredningar redovisades i samband med planens granskning i december 2017. 

Uppdaterad: