Detaljplaner

Den 1 november 2019 kom besked från Mark- och miljööverdomstolen att de inte beviljar prövningstillstånd för de två antagna detaljplanerna i Ulleråker, Kvarteret Vinghästen m.fl. och kvarteret Sagan m.fl.

Detaljplanerna Kvarteret Vinghästen m.fl. och Kvarteret Sagan m.fl. möjliggör utbyggnaden av den första delen av det nya Ulleråker. Inom planerna kan sammanlagt 1400 bostäder bostäder byggas och utöver det 11000 kvadratmeter lokalyta för centrumverksamhet och kontor, två förskolor med sammanlagt 10 avdelningar, två mobilitetshus och en kvarterspark. 

Detaljplanerna för den kommande utvecklingen av Ulleråker har genomgått granskning i tre olika instanser: Länsstyrelsen, Mark- och miljödomstolen samt Mark- och miljööverdomstolen. Den 31 oktober 2019 beslutade Mark- och miljööverdomstolen att gå på samma linje som tidigare instanser gjort. Det betyder att den samlade bedömningen från samtliga är att det bakgrundsarbete som har gjorts under planskedet, bland annat för att skydda grundvattnet i åsen, har varit tillräckligt. 

Detaljplanerna vann laga kraft i samband med beslutet i Mark- och miljööverdomstolen, vilket innebär att utvecklingen av Ulleråker nu är redo för nästa skede. Markarbeten och utbyggnad av infrastruktur är planerat att påbörjas 2023. 

Detaljplan Kvarteret Sagan med flera

Detaljplan Kvarteret Vinghästen med flera

 

Illustration: Warm in the winter/Mandaworks

Uppdaterad: