Utvecklingsplan

Visionsbild av nya Uppsala C sett från Stadshusgatan framför Stadshuset. Illustration av C.F. Møller Architects.
Visionsbild av nya Uppsala C. Det nya stationshuset med vy mot Bäverns gränd. Illustration av C.F. Møller Architects.
Centralpassagen med cykelparkeringshuset bredvid. Illustration av C.F. Møller Architects.
Stationsområdet sett ovanifrån med sedumtak över perrongerna. Illustration av C.F. Møller Architects.
Stationsområdet sett ovanifrån från terrass på nya stationsbyggnaden. Illustration av C.F. Møller Architects.
Föregående Nästa
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

En utvecklingsplan ska visa hur ett område ska utvecklas. Alla som är delaktiga i utvecklingen behöver ha en gemensam bild av hur området ska bli. Till exempel var i området människor ska kunna mötas, i vilken ordning projekt ska byggas och när de ska byggas.

Utvecklingsplanen för Uppsala C och stationsområdet blev klar i maj 2022. Den presenterades för allmänheten och den politiska ledningen 24 maj. Politiskt beslut om innehållet i planen togs av kommunstyrelsen 15 juni.

Ta del av utvecklingsplanen för Uppsala C (PDF, 22 MB)

När vi nu har tagit fram en utvecklingsplan för Uppsala C och stationsområdet tänker vi långsiktigt. Planen ska inte bara ta höjd för hur vi lever och reser idag utan även för hur våra liv ser ut om 10, 20 och 30 år.

Du kan se visionsbilder över nya Uppsala C i bildspelet ovan. Visionsbilderna och områdesskissen på länken nedan är framtagna av C. F. Møller Architects.

Se skiss över hur vi planerar att bygga om stationsområdet

Så utvecklar vi området för dig som cyklar

Vi bygger om cykelstråken i nordsydlig riktning längs med spåren och Sidenvävargatan blir ett gångfartsområde. Även cykelgaraget byggs om och förbinder Centralpassagen, Sidenvävargatan och Stadshusgatan via en ramp.

Cykelparkeringen beräknas inrymma 6 000 cykelplatser. Vi ska också utreda på vilket sätt det kan rymmas cykelparkeringar strax öster om Stationsgatan, i anslutning till Frodetrappan. Stadshuset och kontor och verksamheter intill får en ny cykelparkering med 350-450 platser.

Se skiss över cykelstråk och cykelparkeringar vid nya Uppsala C

Levande bytespunkt

I utvecklingsplanen ska vi se till att ha en centralstation och ett stationsområde som

  • har kapacitet som lokal, regional och nationell bytespunkt för kollektivtrafik
  • har kapacitet för alla de människor som rör sig i och genom stationen
  • är en levande och attraktiv plats som skapar mervärden för omkringliggande områden
  • kan utvecklas och byggas ut etappvis.

Utvecklingsplanen fyller glappet mellan kommunens översiktsplan och detaljplanerna. Planen vägleder utvecklingen i ett område på ett mer direkt och konkret sätt än vad översiktsplanen gör, men är samtidigt inte så detaljerad som en detaljplan. 

Utvecklingen sker i flera faser

Utvecklingen av Uppsala C och stationsområdet sker i flera faser enligt illustrationen nedan. I fas 1 tog kommunen fram underlag till en utvecklingsplan. Arbetet genomfördes 2019–2020. I fas 2 har utvecklingsplanen arbetats fram och beslut tas av den politiska ledningen. I fas 3 startar planprocessen och exploatering av området.

webb_projekt_uppsala_c_fas.png

Uppdaterad: