Västra Librobäck

Uppsalas näringsliv växer. Uppsala kommun arbetar för att svara mot det behov som finns av utrymme för expansion och nyetablering på olika platser för olika typer av verksamheter. Ett nytt område för näringslivsverksamhet planeras i området Västra Librobäck nordväst om centrala Uppsala.

Området består idag av ett öppet odlingslandskap med åkrar, åkerholmar, gårdar och bostadshus. Marken ägs till större delen av Uppsala kommun och området är cirka 110 hektar stort.

Bild: Projektets preliminära avgränsning visas med röd markering i bilden. Området ligger innanför Gamla Börjevägen i söder, Börjegatan (väg 272) i norr, utkanten av Hässelby park i väst samt befintlig bebyggelse i öst.

Attraktivt läge

Områdets läge är attraktivt med närhet till E4, länsväg 55, stadens kollektivtrafik, cykelstråk och till Uppsala centralstation. Det är cirka 3,5 kilometer till Stora torget i centrum.

Mark till blandad verksamhet

Västra Librobäck ska utvecklas till ett verksamhetsområde med fokus på företag och verksamheter med blandat verksamhetsinnehåll. Marken som kan säljas rör sig om totalt 600-700 000 kvadratmeter.

Tidplan

Området kommer att planeras och byggas ut i etapper. En uppskattad tidplan följer nedan:

  • 2019: Planarbetet startar.
  • 2022: Infrastrukturen i första etappen börjar byggas ut.
  • 2025: Försäljning av mark för första etappen i området kan starta.
  • 2030: Utbyggnad av infrastruktur i hela området är färdig.

Kontakta oss

Josefine Bosell, projektledare inom mark och exploatering
Uppdaterad: