Västra Librobäck

Kartskiss över det planerade områdetEtt nytt område för småskalig näringslivsverksamhet planeras i området Västra Librobäck nordväst om centrala Uppsala. Området består i dag av ett öppet odlingslandskap med åkrar, åkerholmar, gårdar och bostadshus.

Visionen för området

Enligt strukturskissen som tagits fram ska området bli mer tillgängligt med ett sammanhängande park- och kommunikationsstråk. Området ska ha en hållbar struktur där tomterna ska kunna byggas ut stegvis efter behov. Bebyggelsen ska utformas med hänsyn till stadens nordvästra entré, nuvarande bebyggelse och det öppna landskapet.

Bakgrunden till planläggningen

Uppsalas näringsliv växer. Kommunen arbetar för att svara mot det behov som finns av utrymme för expansion och nyetablering på olika platser för olika typer av verksamheter.

Läs strukturskissen för Västra Librobäck  (PDF, 9 MB)
Läs Planuppdraget för Västra Librobäck  (PDF, 244 KB)
Läs den Geotekniska undersökningen vid Västra Librobäck  (PDF, 2 MB)
Läs Arkeologiutredningen vid Västra Librobäck (PDF, 719 KB)

Om planprocessen

Strukturskissen är ett försteg i planprocessen och utgör ett underlag till det förslag till detaljplan som ska tas fram av Uppsala kommun. Efter samråd och granskning och vidare bearbetning antar plan- och byggnadsnämnden detaljplanen.
Läs mer om detaljplaneprocesser här

Vad händer nu?

  • Strukturskissen presenterades under två dialogmöten i april 2014: ett med boende och ett med företagare i området
  • Resultaten från dessa möten kommer att sammanställas och användas som ett underlag i det fortsatta arbetet med detaljplan för området
  • Nästa möjlighet till att ge synpunkter är under samrådet kring förslaget till detaljplan. Samrådet kommer tidigast att ske i slutet av 2015.

Kontakta oss

Josefin Bosell
Uppdaterad: