Ambulansen

Planområdet ligger utmed Eddagatan, Svartbäcksgatan och Kungsgatans norra ände, vid korsningen Luthagsesplanaden/Råbyvägen. Hela planområdet omfattar cirka 4500 kvadratmeter.

Planens syfte är att möjliggöra byggandet av flerbostadshus i sex och åtta våningar inom fastigheten Svartbäcken 1:18 samt del av Svartbäcken 46:7. Projektet som ligger till grund för planen innehåller cirka 60 mindre lägenheter samt lokaler för verksamheter i bottenvåningen mot Råbyvägen och Kungsgatan. Marken som föreslås bebyggas är idag en privat parkeringsplats samt del av vändplanen till Eddagatan. Vändplanen ersätts med en förlängning av Eddagatan mot Svartbäcksgatan, där del av Svartbäcken 53:3 ingår.

Följebrev (PDF, 187 KB)
Planhandling  (PDF, 3 MB)
Granskningslista  (PDF, 28 KB)
Plankarta  (PDF, 602 KB)
Luftutredning  (PDF, 1 MB)
Trafikbullerutredning  (PDF, 316 KB)

Mer information

Planarkitekt
Brita Christiansen
Uppdaterad: