Bro över Fyrisån

Detaljplanen innebär i korthet att ge möjlighet att uppföra en ny kombinerad bro för biltrafik och gång- och cykeltrafik i höjd med Kungsängsesplanaden som förväntas lösa en del av trängsel- och miljöproblematiken vid Islandsbron. Utrymme för spårbunden trafik ges i gatusektionen över bron. I detalj-planeområdet ingår gatorna Kungsängsesplanaden och Ulleråkersvägen som detaljplaneläggs för att möjliggöra för en ny trafikfördelning i innerstaden med en ökad bil- och kollektivtrafik. Kungsängsesplanadens gatusektion ska även kunna inrymma framtida spårtrafik.

Följebrev samråd (PDF, 261 KB)
Planhandling samråd  (PDF, 3 MB)
Plankarta samråd - östra delen (PDF, 678 KB)
Plankarta samråd - västra delen  (PDF, 630 KB)
Plankarta samråd - hela planområdet  (PDF, 954 KB)
Trafikutredning (PDF, 7 MB) 
Bullerutredning  (PDF, 10 MB)
Miljökonsekvensbeskrivning inklusive Länsstyrelsens yttrande  (PDF, 6 MB)

Mer information

Plankonsult
Jessica Nyström
Uppdaterad: