Fullerö bostäder, Storvreta

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för att bygga ett nytt bostadsområde i Fullerö. Planområdet är beläget cirka 7 km norr om Uppsala centrum och 1,5 km söder om Storvreta. På markområdet mellan järnvägen och Fullerö Park, i anslutning till handels- och verksamhetsområdet, önskar markägaren Fullerö Park AB uppföra cirka 450 bostäder.

Följebrev  (PDF, 261 KB)
Planhandling  (PDF, 2 MB)
Plankarta  (PDF, 369 KB)
Behovsbedömning inklusive Länsstyrelsens yttrande och PBN:s beslut (PDF, 438 KB)
Gestaltningsprogram  (PDF, 9 MB)
Bullerutredning  (PDF, 4 MB)
Dagvattenutredning  (PDF, 6 MB)
Utredning olycksrisker (PDF, 380 KB)
Utredning vibrationer (PDF, 233 KB)
Trafik  (PDF, 4 MB)

Mer information

Planarkitekt
Maija Tammela Arvidsson
Uppdaterad: