Gunnar och Högne

Samråd skedde från och med 30 april till och med 13 juni 2014.

Byggherren och markägaren Diakonistiftelsen Samariterhemmet har tagit fram förslag till detaljplan för kvarteren Högne och Gunnar som innebär en mer och flexiblare användning av kvarteren. I kv Högne föreslås en ny byggnad utmed Kungsgatan. Byggnaden i 5-7 våningar kan användas till vård, centrumverksamheter och bostäder (ej bostäder i bottenvåningen). I kv
Gunnar föreslås en ny bostadsbyggnad inne i kvarteret som även inrymmer en förskola i bottenvåningen. För den omkringliggande bostadsbebyggelsen prövas möjligheten att bygga vindsvåningar. Upplysningar i ärendet lämnas av handläggaren.

Följebrev samråd (PDF, 260 KB)
Planbeskrivning  (PDF, 2 MB)
Plankarta  (PDF, 784 KB)
Behovsbedömning inklusive Länsstyrelsens yttrande och Plan- och byggnadsnämndens beslut  (PDF, 2 MB)
Bullerutredning  (PDF, 500 KB)
Kulturhistorisk utredning  (PDF, 789 KB)
Luftutredning  (PDF, 641 KB)
Skuggstudie följebrev  (PDF, 198 KB)
Solstudie  (PDF, 644 KB)

Mer information

Owe Gustafsson
Uppdaterad: