Husbyborg 1:82 med flera

Fanns utställd för granskning från 27 mars till 17 april 2014.

Planområdet ligger i Husbyborg, nära Librobäcksmotet i nordvästra delen av Uppsala, cirka 2 kilometer nordväst om Uppsala centrum. Planområdet sträcker sig mellan Gamla Börjevägen och Bärbyleden. Planområdet avgränsas i väster av ett koloniområde och i öster av industribebyggelse. Järnvägen, Dalabanan avgränsar området åt söder.

Detaljplanen syftar till att utöka verksamhetsområdet för industri och kontor. Planområdet är idag planlagt för industri samt park och plantering. Önskemålet är att möjliggöra en planändring som medger högre byggnadshöjd inom området samt möjlighet till utökat verksamhetsområde.

Följebrev granskning  (PDF, 260 KB)
Planbeskrivning granskning  (PDF, 3 MB)
Plankarta granskning  (PDF, 682 KB)
Behovsbedömning inklusive Länsstyrelsens yttrande  (PDF, 864 KB)
Arkeologisk utredning  (PDF, 2 MB)
Spridningsstudie  (PDF, 3 MB)

Uppdaterad: