Kvarteret Broccolin, Årsta 85:1

Samråd skedde mellan 13 oktober och 23 november 2014.

I planläggningen prövades möjligheten att tillskapa 100–120 bostäder i ett planområde om cirka 4 800 m2. Bebyggelsen utgörs av tre punkthus om tolv våningar, där de översta två våningarna är indragna. I planläggningen prövas också möjligheten att ha lokaler för centrumändamål, vård och förskola. Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen

Följebrev  (PDF, 187 KB)
Planbeskrivning  (PDF, 2 MB)
Plankarta (PDF, 369 KB)
Samrådslista  (PDF, 34 KB)
Solstudie  (PDF, 722 KB)
Illustrationsplan alt 1 
Strukturplan  (PDF, 3 MB)
Illustrationsplan alt 2  (PDF, 185 KB)
Plan- och byggnadsnämndens beslut om samråd  (PDF, 540 KB)
Länsstyrelsens yttrande, ej betydande miljöpåverkan.  (PDF, 502 KB)

Mer information

Planarkitekt
Sofie Rosell Güler
Uppdaterad: