Kvarteret Bruno Liljefors

Fanns utställd för granskning från och med 2 april till och med 23 april.

Planområdet ligger i de nordöstra delarna av Uppsala cirka 2,5 km från stadens centrum. Planområdet omfattar ca 5,5 hektar. I planområdet ingår delar av Gränby sportfält. Detaljplanen syftar till att skapa attraktiva bostäder i ett kollektivtrafiknära läge. Bebyggelsen föreslås vara fyra till sju våningar hög med möjlighet att även bygga högre punkthus i det nordliga läget mot Gränbyparken. Detaljplanen möjliggör byggnation av cirka 900 lägenheter utmed Bruno Liljeforsgatan. Den nya bebyggelsen lokaliseras på befintliga markparkeringar. Bebyggelsen ska till största delen bestå av bostäder, lokaler för verksamheter i bottenvåningen och förskolor ska finnas i strategiska lägen.

Följebrev  (PDF, 257 KB)
Planbeskrivning  (PDF, 4 MB)
Plankarta  (PDF, 1 MB)
Behovsbedömning inklusive Länsstyrelsens yttrande  (PDF, 1 MB)
Geoteknisk utredning  (PDF, 182 KB)
Trafikbullerutredning (PDF, 483 KB) 
Dagvattenutredning (PDF, 525 KB)

Mer information

Planarkitekt
Sofie Rosell Güler
Uppdaterad: